УВАГА, до 31 жовтня 2021 року оголошено додатковий набір на кафедру Військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. Довідка за телефоном: (067) 555-87-37, (044) 256-22-59, (044) 256-23-94 (щодня).

Збірник №4 - 2018 рік


ЗМІСТ


1. Авдєєнко Г.Л., Якорнов Є.А. Застосування просторово-часової обробки сигналів за формою фазового фронту електромагнітної хвилі у безпроводових телекомунікаційних системах

Розглянуто можливість застосування просторово-часової обробки сигналів по формі фазового фронту електромагнітної хвилі у системах фазової пеленгації для визначення місцеположення джерела випромінення, а також для забезпечення повторного використання радіочастотного ресурсу радіорелейної лінії зв’язку.

Ключові слова: просторово-часова обробка, електромагнітна хвиля, фазовий фронт, джерело радіовипромінення, антенна решітка, дальня зона, радіорелейна лінія зв’язку.

2. Бовда Е.М. Алгоритм управління балансуванням навантаження в SDN мережах

В статті проведено огляд підходів управління балансування навантаження в SDN мережі. Наведено алгоритм управління вхідним потоком, а також алгоритм оцінки інтервалу моніторингу. Запропоновано динамічний алгоритм балансування навантаження в телекомунікаційних мережах.

Ключові слова: управління потоками, балансування навантаження, центрів обробки даних, SDN мережа.

3. Бригадир С.П., Міночкін А.І., Радзівілов Г.Д. Метод прогнозування надійності радіоелектронної апаратури військового призначення за рівнем тестового шуму

У статті запропоновано новий метод прогнозування надійності радіоелектронної апаратури військового призначення за рівнем тестового шуму. Особливістю цього методу є використання двох каналів для вимірювання рівня шумів, що дозволяє значно зменшити рівень систематичної похибки, виключити вплив температурних характеристик і електромагнітних завад. Показано перетворювальні характеристики пристрою, структурну схему і алгоритм роботи.

Ключові слова: Радіоелектронна апаратура, канал вимірювання, методи прогнозування, операції контролю.

4. Гурський Т.Г., Сова О.Я., Гриценок К.М., Гай Ю.І. Аналіз завадозахищеності радіомереж з використанням повітряних ретрансляторів в умовах навмисних шумових завад

Проведено розрахунки очікуваних рівнів корисного сигналу з ППРЧ та шумової загороджувальної завади на входах приймачів наземної радіостанції та повітряного (на борту БЛА) ретранслятора при постановці завад наземними та повітряними (з БЛА) засобами радіоелектронної боротьби. Визначено напрямки підвищення завадозахищеності радіомереж з повітряними ретрансляторами.

Ключові слова: повітряний ретранслятор, наземна радіостанція, постановник завад, шумова загороджувальна завада, енергетична перевага, завадозахищеність.

5. Жук О.В. Метод побудови k- покриття площі спостереження в безпроводовій сенсорній мережі з неоднорідними вузлами

У статті запропоновано децентралізований метод побудови непересічних покриваючих підмножин, які гарантують забезпечення к- покриття області спостереження (к- зв’язність) та враховують остаточну енергію вузлів. Метод дозволяє визначити якість побудованого к- покриття області спостереження та можливість його динамічної зміни, кількість покриваючих підмножин, визначити критичні області покриття та рівномірно розподілити витрати енергії вузлів. Для реалізації методу запропонована нові метрики та правила перевірки якості покриття (критичні області, витрати енергії вузлів). Метод дозволяє підвищити тривалість функціонування сенсорної мережі на 10 – 15 %.

Ключові слова: безпроводові сенсорні мережі, к- покриття, тривалість функціонування.

6. Зарубенко А.О. Методика оцінки електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку за критерієм допустимої ширини смуг блокування взаємними завадами

У статті представлено основні положення методики аналітичної оцінки електромагнітної сумісності засобів радіозвʼязку встановлених на локальному об’єкті за критерієм ширини смуг блокування взаємними радіозавадами на основі використання дослідно-теоретичного підходу.

Ключові слова: методика, електромагнітна сумісність, засоби радіозвʼязку, оцінка електромагнітної сумісності, програмно-алгоритмічне забезпечення.

7. Карабань О.В., Петров Д.В., Драглюк О.В. Аналіз показників функціонування операційних систем для побудови автоматизованих систем управління військового призначення

На сьогоднішній день, як наслідок швидких темпів розвитку комп’ютерної техніки та мережевих технологій, є впровадження електронних систем обміну даними у всіх галузях. На даний час для вирішення задач реального часу використовують операційні системи реального часу (ОСРЧ). Цей окремий клас операційних систем заснований на двох основних платформах – це Windows та Unix. Виходячи з цього, відкритим є питання, яку з цих платформ застосувати для створення автоматизованих систем військового призначення, щоб досягти максимальну ефективність при використанні автоматизованих систем.

Ключові слова: операційна система, операційна система реального часу, „Windows”, „Unix”, система військового призначення.

8. Клімович С.О., Борисов О.В., Борисов І.В., Ляшенко Г.Т. Оперативне управління радіоресурсом військових систем радіозв’язку в умовах навмисних завад

В статті проведено класифікацію та аналіз завдань управління радіоресурсом військових систем радіозв’язку в умовах активної радіоелектронної протидії, визначені напрямки підвищення ефективності

Ключові слова: радіоресурс, оперативне управління, радіоелектронне подавлення.

9. Кувшинов О.В., Жук О.Г., Шишацький А.В., Зібін С.Д. Порівняльний аналіз методів просторово-часової обробки сигналів

Проведено порівняльний аналіз методів просторово-часової обробки сигналів в багатоантенних

Ключові слова: швидкість передачі інформації, ймовірність бітової помилки, просторово-часові коди, система МІМО, паралельні канали

10. Науменко М.І., Солодовник В.І. Аналіз методів просторової модуляції для високошвидкісних багатоантенних систем безпроводового зв’язку

Проведено аналіз завадостійкості, спектральної та енергетичної ефективностей схем з просторовою модуляцією сигналів, визначено перспективи їх розвитку та застосування в сучасних багатоантенних системах безпроводового зв’язку та мережах зв’язку спеціального призначення.

Ключові слова: MIMO, системи безпроводового зв’язку, індексна модуляція, просторова модуляція, спектральна ефективність.

11. Романюк А.В. Метод доступу до радіоканалу вузлами безпровідної сенсорної мережі при зборі даних моніторігу телекомунікаційними аероплатформами

Запропоновано метод канального доступу для збору даних зі статичних вузлів бездротової сенсорної мережі, що враховує переміщення ТА. На початковому періоді (ініціалізація обміну) між вузлами і ТА (для виключення колізій) кожен вузол децентралізовано визначає пріоритет свого запиту на передачу: велика відстань між вузлом і ТА - більший пріоритет. На другому етапі (обміну даними моніторингу) централізовано ТА розраховує графік передач, що дозволяє здійснити адаптацію швидкості переміщення ТА (часу радіо звʼязності) достатньою для часу передачі даних. Маршрут і висота переміщення ТА планується з урахуванням рівня енергії батареї вузлів для збільшення тривалості їх життя.

Ключові слова: безпровідні сенсорні мережі, МАС-протокол, збір даних моніторингу.

12. Романюк В.А., Степаненко Є.О. Методика управління топологією наземно-повітряних радіомереж військового призначення

Запропоновано методику управління топологією наземних вузлів з використанням телекомунікаційних аероплатформ. Завдання управління зведена до задачі ситуаційного управління. Запропоновано правила з пошуку оптимального положення і переміщення ТА для задоволення різних цільових функцій управління мережею (забезпечення зв'язності, заданого покриття, якості передачі даних).

Ключові слова: наземно-повітряна мережа, алгоритми управління топологією, правила зміни положенням ТА.

13. Сальник С.В. Методика інтелектуального навчання бази знань підсистеми управління потоків даних в мобільних радіомережах військового призначення

У статті запропоновано методику побудови нечітких баз знань інтелектуальних систем управління вузлами тактичних мобільних радіомереж. Суть методики полягає в розподілі процесу проектування, побудови, вибору структури бази знань та процесу отримання знань інтелектуальною БЗ підсистеми управління потоків даних МР з урахуванням характеристичних особливостей функціонування системи.

Ключові слова: мобільна радіомережа, потоки даних, база знань, інтелектуалізація навчання, нейронна мережа.

14. Стрела Т.С. Метод вибору головного вузла кластеру в безпроводових сенсорних мережах з використанням нечіткої логіки

У статті проведена класифікація і аналіз методів кластеризації в безпроводових сенсорних мережах. Розглядаються основні методи кластерного аналізу, схеми роботи цих методів і їх переваги та недоліки. Запропоновано удосконалений метод вибору головного вузла кластеру в безпроводових сенсорних мережах з використанням нечіткої логіки.

Ключові слова: безпроводові сенсорні мережі, кластеризація, нечітка логіка, вибір головного вузла.

15. Субач І.Ю., Здоренко Ю.М., Фесьоха В.В. Методика виявлення кібератак типу JS(HTML)/Scrinject на основі застосування математичного апарату теорії нечітких множин

У статті представлено методику виявлення однієї з найпоширеніших кібератак - JS (HTML)/ScrInject на основі застосування математичного апарату теорії нечітких множин та нечіткого логічного виводу. Розробка методики базується на алгоритмі дій, який включає в себе етапи підготовки вхідних даних, фазифікації значень досліджуваних параметрів та здійснення процедури нечіткого логічного виводу. Визначено напрямки автоматизованого уточнення вагових коефіцієнтів нечітких правил, адаптації функцій належності до умов функціонування об’єкта захисту та подальший напрямок дослідження в аспекті самонавчання системи виявлення атак на основі сучасних методів машинного навчання.

Ключові слова: інформаційно-телекомунікаційна мережа, кібератака, системи виявлення атак, нечіткі множини.

16. 16. Цатурян О.Г., Бєляков Р.О., Лебідь Є.В., Мартинюк В.В. Аналіз алгоритмів адаптивної фільтрації сигналів в системах радіозв’язку

У статті розглядаються процеси адаптивної фільтрації в адаптивних антенних решітках. Проведено порівняльний аналіз алгоритмів адаптивної фільтрації, визначено напрямки їх удосконалення.

Ключові слова: алгоритм адаптивної фільтрації, адаптивна антенна решітка, система радіозв’язку.

17. Шевченко А.С., Самойлов І.В., Пономарьов О.А., Науменко О.Г. Аналіз застосування штучних нейронних мереж у задачах виявлення кіберзагроз

У статті розглядається аналіз застосування штучних нейронних мереж у прикладних задачах забезпечення виявлення та класифікації кіберзагроз. Розглянуто структуру штучних нейронних мереж, математичні основи їх роботи, основні етапи обробки даних при використанні для вирішення задач виявлення кібернетичних загроз.

Ключові слова: штучний інтелект, штучні нейронні мережі, методи виявлення аномалій, кібербезпека.

Автори номера
Пам’ятка для автора
 

СОДЕРЖАНИЕ


17.
1. Авдеенко Г.Л., Якорнов Е.А. Применение пространственно-временной обработки сигналов по форме фазового фронта электромагнитной волны в беспроводных телекоммуникационных системах

Рассмотрена возможность применения пространственно-временной обработки сигналов по форме фазового фронта электромагнитной волны в системах фазовой пеленгации для определения местоположения источника излучения, а также для обеспечения повторного использования радиочастотного ресурса радиорелейной линии связи.

Ключевые слова: пространственно-временная обработка, электромагнитная волна, фазовый фронт, источник радиоизлучения, антенная решетка, дальняя зона, радиорелейная линия связи.

2. 2. Бовда Э.М. Алгоритм управления балансировкой нагрузки в SDN сетях

В статье проведен обзор подходов управления балансировки нагрузки в SDN сети. Приведен алгоритм управления входным потоком, а также алгоритм оценки интервала мониторинга. Предложено динамический алгоритм балансировки нагрузки в телекоммуникационных сетях.

Ключевые слова: управления потоками, балансировка нагрузки, центров обработки данных, SDN сеть.

3. Бригадир С.П., Миночкин А.И. Радзивилов Г.Д. Метод прогнозирования надежности радиоэлектронной аппаратуры военного назначения по уровню тестового шума

В статье предложен новый метод прогнозирования надежности радиоэлектронной аппаратуры военного назначения по уровню тестового шума. Особенностью этого метода является использование двух каналов для измерения уровня шумов, что позволяет значительно уменьшить уровень систематической погрешности, исключить влияние температурных характеристик и электромагнитных помех. Показано преобразовательные характеристики устройства, структурную схему и алгоритм работы.

Ключевые слова: радиоэлектронная аппаратура, канал измерения, методы прогнозирования, операции контроля.

4. Гурский Т.Г., Сова О.Я., Гриценок К.Н., Гай Ю.И. Анализ помехозащищенности радиосетей с использованием воздушных ретрансляторов в условиях шумовых помех

Проведены расчеты ожидаемых уровней полезного сигнала с ППРЧ и шумовой заградительной помехи на входах приемников наземной радиостанции и воздушного (на борту БЛА) ретранслятора при постановке помех наземными и воздушными (с БЛА) средствами радиоэлектронной борьбы. Определены направления повышения помехозащищенности радиосетей с воздушными ретрансляторами.

Ключевые слова: воздушный ретранслятор, наземная радиостанция, постановщик помех, шумовая заградительная помеха, энергетическая преимущество, помехозащищенность.

5. Жук А.В. Метод построения - покрытия площади наблюдения в беспроводных сенсорных сетях с неоднородными узлами

В статье предложен децентрализованный метод построения непересекающихся покрывающих подмножеств, которые гарантируют обеспечение к- покрытия области наблюдения (к- связность) и учитывают остаточную энергию узлов. Метод позволяет определить качество построенного к- покрытия области наблюдения и возможность его динамического изменения, количество покрывающих подмножеств, определить критические области покрытия и равномерно распределить затраты энергии узлов. Для реализации метода предложены новые метрики и правила проверки качества покрытия (критические области, расход энергии узлов). Метод позволяет повысить продолжительность функционирования сенсорной сети на 10 – 15 %.

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, к-покрытия, продолжительность функционирования.

6. Зарубенко А.О. Методика оценки электромагнитной совместимости средств радиосвязи по критетию допустимой ширины полос блокирования взаимными помехами

В статье представлены основные положения методики аналитической оценки электромагнитной совместимости средств радиосвязи установленных на локальном объекте по критерию ширины полос блокирония взаимными радиопомехами на основе использования опытно-теоретического подхода.

Ключевые слова: методика, электромагнитная совместимость, средства радиосвязи, оценка электромагнитной совместимости, программно-алгоритмическое обеспечение.

7. Карабань А.В., Петров Д.В., Драглюк А.В. Анализ показателей функционирования операционных систем для создания автоматизированных систем управления военного назначения

На сегодняшний день, как следствие быстрых темпов развития компьютерной техники и сетевых технологий, есть внедрение электронных систем обмена данными во всех отраслях. На данное время для решения задач реального времени используют операционные системы реального времени (ОСРВ). Этот отдельный класс операционных систем основан на двух основных платформах – это Windows и Unix. Исходя из этого, открытым есть вопрос, какую из этих платформ использовать для создания автоматизированных систем военного назначения, чтобы получить максимальную эффективность при использовании автоматизированных систем.

Ключевые слова: операционная система, операционная система реального времени, "Windows", "Unix", система военного назначения.

8. Климович С.О., Борисов О.В., Борисов И.В., Ляшенко А.Т. Оперативное управление радиоресурсом военных систем радиосвязи в условиях преднамеренных помех

В статье проведена классификация и анализ задач управления радиоресурсом военных систем радиосвязи в условиях активного радиоэлектронного противодействия, определены направления повышения эффективности функционирования военных систем радиосвязи.

Ключевые слова: радиоресурс, оперативное управление, радиоэлектронное подавление.

9. Кувшинов А.В., Жук О.Г., Шишацкий А.В., Зибин С.Д. Сравнительный анализ методов пространственно-временной обработки сигналов

Сравнительный анализ методов пространственно-временной обработки сигналов Проведен сравнительный анализ методов пространственно-временной обработки сигналов в многоантенных системах военной радиосвязи. Определены преимущества и недостатки данных методов.

Ключевые слова: скорость передачи информации, вероятность битовой ошибки, пространственно-временные коды, система мимо, параллельные каналы.

10. Науменко Н.И., Солодовник В.И. Анализ методов пространственной модуляции для высокоскоростных многоантенных систем беспроводной святи

Проведен анализ помехоустойчивости, спектральной и энергетической эффективностей схем с пространственной модуляцией сигналов, определены перспективы их развития и использования в современных многоантенных системах беспроводной связи и сетях связи специального назначения.

Ключевые слова: MИMO, системы беспроводной связи, индексная модуляция, пространственная модуляция, спектральная эффективность.

11. Романюк А.В. Метод доступа к радиоканалу узлами беспроводной сенсорной сети при сборе данных мониторинга телекоммуникационными аэроплатформами

Предложен метод канального доступа для сбора данных со статических узлов беспроводной сенсорной сети, учитывающий перемещение ТА. На начальном периоде (инициализация обмена) между узлами и ТА (для исключения коллизий) каждый узел децентрализовано определяет приоритет своего запроса на передачу: большое расстояние между узлом и ТА – больший приоритет. На втором этапе (обмена данными мониторинга) централизовано ТА рассчитывает график передач, позволяющий осуществить адаптацию скорости перемещения ТА (времени радиосвязности) достаточной для времени передачи данных. Маршрут и высота перемещения ТА планируется с учетом уровня энергии батареи узлов для увеличения продолжительности их жизни.

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, МАС-протокол, сбор данных мониторинга.

12. Романюк В.А., Степаненко Е.А. Методика управления топологией наземно-воздушных сетей радиосвязи военного назначения

Предложена методика управления топологией наземных узлов с использованием телекоммуникационных аэроплатформ. Задача управления сведена к задаче ситуационного управления. Предложены правила по поиску оптимального положения и перемещения ТА для удовлетворения различных целевых функций управления сетью (обеспечение связности, заданного покрытия, качества передачи данных).

Ключевые слова: наземно-воздушная сеть, алгоритмы управления топологией, правила изменения положением ТА.

13. Сальник С.В. Методика интелектуального обучения базы знаний подсистемы управления потоками данных в мобильных радиосетях военного назначения

В статье предложена методика интелектуального обучения базы знаний подсистемы управления потоками данных в мобильных радиосетях военного назначения. Суть методики заключается в распределении процесса проектирования, построения, выбора структуры базы знаний и процесса получения знаний интеллектуальной БЗ подсистемы управления потоков данных МР с учетом характеристических особенностей функционирования системы управления потоков данных в МР на основе нейро-нечетких сетей.

Ключевые слова: мобильная радиосеть, потоки данных, база знаний, интеллектуализация обучения, нейронная сеть.

14. Стрела Т.С. Метод выбора главного узла кластера в безпроводных сенсорных сетях с использованием нечеткой логики

В статье проведена классификация и анализ методов кластеризации в беспроводных сенсорных сетях. Рассматриваются основные методы кластерного анализа, схемы работы этих методов и их преимущества и недостатки. Предложено усовершенствованный метод вибора главного узла кластера в беспроводных сенсорных сетях с использованием нечеткой логики.

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, кластеризация, нечеткая логика, выбор главного узла.

15. Субач И.Ю., Здоренко Ю.Н., Фесёха В.В. Методика выявления кибератак типа JS (HTML)/ScrInject на основе применения математического аппарата теории нечетких множеств

В статье представлена методика выявления одной из самых распространенных кибератак - JS (HTML) / ScrInject на основе применения математического аппарата теории нечетких множеств и нечеткого логического вывода. Разработка методики базируется на алгоритме действий, который включает в себя этапы подготовки входных данных, фаззификации значений исследуемых параметров и осуществления процедуры нечеткого логического вывода. Определены направления автоматизированного уточнения весовых коэффициентов нечетких правил, адаптации функций принадлежности к условиям функционирования объекта защиты и дальнейшее направление исследования в аспекте самообучения системы обнаружения атак на основе современных методов машинного обучения.

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная сеть, кибератака, системы обнаружения атак, нечеткие множества.

16. Цатурян А.Г., Беляков Р.О., Мартинюк В.В., Лебидь Е.В. Анализ алгоритмов адаптивной фильтрации сигналов в системах цифровой радиосвязи

В статье рассматриваются процессы адаптивной фильтрации в адаптивных антенных решетках. Проведен сравнительный анализ алгоритмов адаптивной фильтрации, определены направления их совершенствования.

Ключевые слова: алгоритм адаптивной фильтрации, адаптивная антенная решетка, система радиосвязи.

Шевченко А.С., Самойлов. И.В., А.А. Пономарьов, Науменко А.Г. Анализ применения методов на основе нейронных сетей в задачах обнаружения угроз кибербезопасности

В статье рассматривается анализ применения методов на основе искусственных нейронных сетей в прикладных задачах обеспечения выявления и классификации киберугроз. Рассмотрена структура искусственных нейронных сетей, математические основы их работы, основные этапы обработки данных при использовании для решения задач обнаружения кибернетических угроз.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, методы выявления аномалий, кибербезопасность.

Авторы номера
Памятка для автора
 

CONTENTS


1. G. Avdeyenko, Ye. Yakornov Space-time signal processing by the form of the electromagnetic wave’s phase front in wireless communications systems

The possibility of using space-time signal processing by the form of the electromagnetic wave’s phase front for phase direction finding systems to determine the location of a radiation source as well as to ensure the reuse of the radio frequency resource of a radio relay link is considered.

Keywords: space-time processing, electromagnetic wave, phase front, radio emission source, antenna array, far zone, radio relay communication line.

2. E. Bovda Load Balancing Control Algorithm in SDN Networks

The article reviewed the approaches to load balancing management in the SDN network. An algorithm for controlling the input flow, as well as an algorithm for estimating the monitoring interval, is given. A dynamic load balancing algorithm in telecommunication networks is proposed.

Keywords: flow control, load balancing, data centers, SDN network.

3. S. Brigadir, A. Minochkin G. Radzivilov Method of forecasting the reliability of military electronic equipment according to the level of test noise

The article proposes a new method for predicting the reliability of military electronic equipment for the level of test noise. A feature of this method is the use of two channels to measure the level of noise, which allows to significantly reduce the level of systematic error, to eliminate the influence of temperature characteristics and electromagnetic interference. The conversion characteristics of the device, the block diagram and the operation algorithm are shown

Keywords: electronic equipment, measurement channel, forecasting methods, control operations.

4. T. Hurskyi, O. Sova, K. Gritsenok, Y. Hai Analysis of anti-jammingness of radio networks using air repearters in the conditions of jamming by noise interference

The calculations of the expected levels of the useful FHSS signal and the noise barrier interference at the entrances of the receivers of the terrestrial radio and the airborne (aboard the UAV) repeater during jamming from ground and airborne (from UAV) means of electronic warfare have been performed. The directions of increase of anti-jammingness of radio networks, using air repeaters, are determined.

Keywords: air repeater, terrestrial radio station, jammer, noise barrage, power advantage, noise immunity.

5. А. Zhuk The method of constructing k-coverage of the monitoring area in wireless sensor networks with heterogeneous nodes

The article proposes a decentralized method for constructing disjoint covering subsets that guarantee the coverage of the observation area (k-connectivity) and take into account the final energy of the nodes. The method allows determining the quality of the built-up coverage of the observation area and the possibility of its dynamic change, the number of covering subsets, to determine the critical areas of coverage, and evenly distribute the energy costs of the nodes. For implementation of the method, new metrics and rules for checking the quality of coverage (critical areas, energy costs of nodes) are proposed. The method allows increasing the duration of functioning of the sensor network by 10 – 15 %.

Keywords: wireless sensor networks, k-coverage, duration of operation.

6. А. Zarubenko A method for assessing the electromagnetic compatibility of radio communications by the criterion of the permissible width of the blocking blocks by mutual interference.

The article presents the main provisions of the methodology of analytical estimation of the electromagnetic compatibility of radio communication facilities installed on a local object by the criterion of the bandwidth of blocking by mutual radio interruptions on the basis of the use of experimental and theoretical approach.

Keywords: technique, electromagnetic compatibility, radio communications, electromagnetic compatibility assessment, software and algorithmic software.

7. А.Karaban, D. Petrov. A. Dragluk Analysis of the performance of operating systems to create automated control systems for military purposes

Today, as a consequence of the rapid pace of computer equipment of development and network technologies, there is the introduction of electronic data exchange systems in all industries. At this time, real-time operating systems (RTOS) are used to solve real-time tasks. This separate class of operating systems is based on two main platforms – Windows and Unix. Based on this, there is an open question, which of these platforms should be used to create automated military systems in order to obtain maximum efficiency when using automated systems.

Keywords: operating system, real-time operating system, "Windows", "Unix", military system.

8. S. Klimovich, O. Borisov, I. Borisov, А. Lyashenko Operational radio resource control of military radio communication systems in conditions of intentional interference

The article deals with the classification and analysis of radio resource management tasks of military radiocommunication systems under conditions of active radio-electronic counteraction, certain directions of increasing the efficiency of the operation of military radio systems are determined.

Keywords: radio resource, operational control, radio-electronic suppression.

9. O. Kuvshynov, O. Zhuk, A. Shyshatskyi, S. Zibin Comparative analysis of spatial-temporal processing of signals

A comparative analysis of the methods of space-time signal processing in multi-antenna military radio communication systems has been carried out. Their advantages and disadvantages are defined.

Keywords: information transfer rate, bit error probability, space-time codes, system past, parallel channels.

10. N. Naumenko, V. Solodovnick The analysis of spatial modulation methods for high-speed multi–antenna wireless communication systems

The article analyzes noise immunity, spectral and energy efficiencies of schemes with spatial modulation of signals, determines prospects of their development and application in modern multi–antenna wireless communication systems and special–purpose communication networks.

Keywords: MIMO, wireless communication systems, index modulation, spatial modulation, spectral efficiency.

11. А. Romaniuk MAC-protocol for data collection in wireless sensors networks with UAV.

MAC-protocol for data collection of monitoring data UAV. A channel access method for collecting data from static nodes of a wireless sensor network is proposed, taking into account the movement of UAVs. In the initial period (initialization of exchange) between nodes and UAV (to avoid collisions), each node decentralized determines the priority of its transfer request: the large distance between the node and UAV is a higher priority. At the second stage (monitoring data exchange), the UAV centrally calculates the transmission schedule, which allows the adaptation of the UAV transfer speed (radio connectivity time) sufficient for data transmission time. The route and height of the UAV movement is planned taking into account the energy level of the battery nodes to increase their lifespan.

Keywords: wireless sensor networks, MAC protocol, monitoring data collection.

12. V. Romaniuk, E. Stepanenko Methodology of topology management of ground-air radio military communication networks

A method for managing the topology of ground nodes using telecommunication aerial platforms is proposed. The task of management is reduced to the task of situational management. The proposed rules for finding the optimal position and moving the TA to meet the various target network management functions (ensuring connectivity, given coverage, data transmission quality).

Keywords: ground-air network, topology control algorithms, rules for changing the position of the TA.

13. S. Salnyk Methodology of fuzzy knowledge bases construction for nodal intelligent control systems in the tactical mobile radio networks

In the article the methodology of construction of fuzzy knowledge bases of intellectual systems of control of nodes of tactical mobile radio networks is offered. The essence of the methodology is to divide the process of designing, constructing, choosing the structure of the knowledge base and the process of acquiring knowledge by the intellectual base of the subsystem of management of data streams of the MR taking into account the characteristic features of the operation of the data flow control system in the MR on the basis of neuro-fuzzy networks.

Keywords: mobile radio network, data streams, knowledge base, learning intellectualization, neural network.

14. T. Strela The method of selecting the main cluster node in wireless sensor networks using fuzzy logic

The article classifies and analyzes clustering methods in wireless sensor networks. The main methods of cluster analysis, the schemes of work of these methods and their advantages and disadvantages are considered. An improved method for selecting the cluster head node in wireless sensor networks using fuzzy logic is proposed.

Keywords: wireless sensor networks, clustering, fuzzy logic, the choice of the main node.

15. І. Subach, Y. Zdorenko, V. Fesokha Method for detecting cyber-attacks of the JS (HTML) / ScrInject type based on the use of the mathematical apparatus of the theory of fuzzy sets

The article presents a method for identifying one of the most common cyber-attacks - JS (HTML) / ScrInject based on the use of the mathematical apparatus of the theory of fuzzy sets and fuzzy inference. The development of the methodology is based on an algorithm of actions, which includes the steps of preparing input data, fuzzing the values of the studied parameters and implementing a fuzzy inference procedure. The directions of the automated refinement of the weights of fuzzy rules, the adaptation of the membership functions to the conditions of the protected object, and the further direction of research in the aspect of self-learning of the attack detection system based on modern machine learning methods are defined.

Keywords: information and telecommunications network, cyber attack, attack detection systems, fuzzy sets.

16. O. Tsaturyan, R. Bieliakov, V. Martynyuk, E. Lebid Analysis of adaptive filtering algorithms of signals in digital radio communication systems

The article deals with the processes of adaptive filtration in adaptive antenna arrays. A comparative analysis of adaptive filtration algorithms has b een carried out, directions of their improvement have been determined.

Keywords: adaptive filtering algorithm, adaptive antenna array, radio communication system.

17. А. Shevchenko, I. Samojlov, O. Ponomarev, O. Naumenko Analysis of applying artificial neural networks in the tasks of detecting cybersecurity threats

The article contains analysis of applying methods that basis on artificial neural networks in applied problems of detection cyber threats. Mathematical bases of artificial neural networks work and their application in the problem of detection and classification cyber threats are considered.

Keywords: artificial intelligence, neural networks, anomaly detection methods, cybersecurity.

About authors
References
 

Документ без названия

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2021.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх