Наукова і науково-технічна діяльність


Наукова і науково-технічна діяльність у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації здійснюється відповідно керівних та нормативних документів:

 • Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 26 грудня 2015 р. № 848-VIII;
 • Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261;
 • Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України, введеного в дію наказом Міністерства оборони України від 27.07.2016 № 385;
 • Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України затвердженого наказом Міністерства оборони України від 24.02.2017 року № 115;
 • Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 05.03.2001року №78;
 • Річного плану наукової і науково-технічної діяльності Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.

Наукова робота є важливим напрямком діяльності інституту та будується за принципом інтеграції науки та освіти.

Головними видами наукової і науково-технічної діяльності є:

 • проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на модернізацію існуючих зразків військової техніки зв’язку та автоматизації, розробка тактико-технічних вимог до новітніх конкурентоспроможних видів техніки вітчизняного виробництва, проведення наукової та науково-технічної експертизи, розробка нормативно-технічних документів та матеріалів, участь в випробуваннях нової техніки тощо;
 • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації та їх атестування;
 • розроблення наукових праць (монографій, підручників, дисертацій, статей та інших наукових робіт);
 • проведення та участь у наукових та науково-практичних конференціях (семінарах);
 • організація та забезпечення плідної праці воєнно-наукових товариств курсантів інституту;
 • винахідницька та раціоналізаторська робота;

Основні напрямки наукової діяльності інституту:

 • створення технічних проектів елементів Єдиної автоматизованої системи управління (ЄАСУ) військами;
 • створення стаціонарної цифрової мережі зв’язку Збройних Сил України, інтегрованої до телекомунікаційних мереж України;
 • створення мобільної компоненти системи зв’язку оперативно-тактичної ланки управління;
 • наукове супроводження розробок сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем та засобів зв’язку та АСУ, апаратури засекречення;
 • дослідження перспективних напрямків розвитку технічного забезпечення систем зв’язку та автоматизації і визначення шляхів їх реалізації;
 • розробка тактико-технічних вимог щодо створення радіозасобів тактичної ланки управління;
 • дослідження проблем захисту інформації в спеціальних інформаційно-комунікаційних системах тощо.

Наукова і науково-технічна діяльність ВІТІ є складовою інтегрованої системи військової освіти і науки. Ця діяльність здійснюється керівним складом інституту, науковими працівниками наукового центру, науково-педагогічними працівниками кафедр інституту, докторантами, ад’юнктами, курсантами.

До складу інституту входить Науковий центр зв’язку та інформатизації (далі НЦЗІ ВІТІ).

Науковий центр є головною науковою установою в галузі дослідження проблем розвитку зв’язку та автоматизації управління військами, наукового супроводження розробок техніки зв’язку та автоматизації управління військами. Основними напрямами діяльності НЦЗІ є виконання НДДКР, відпрацювання оперативних завдань, наукове супроводження та впровадження результатів дослідно-конструкторських робіт. Основною метою діяльності НЦЗІ ВІТІ є забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, наукової-техніки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в системі Міністерства оборони України.

У 2017 році в інституті виконувалися 12 НДР та науково-технічний супровід виконання 11 ДКР.

Якісне проведення навчально-наукового процесу в інституті забезпечує колектив науково-педагогічних та наукових кадрів, який складають: 16 докторів наук та 59 кандидатів наук, 12 професорів, 48 доцентів старших наукових співробітників.

Сформовані та активно працюють 7 наукових шкіл, які відповідають спеціальностям підготовки наукових кадрів, що дозволяє зберігати науковий потенціал інституту.

Також в інституті працюють науковці, що мають почесні звання:

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки ‒ доктор технічних наук, професор Науменко М.І.

Академіки галузевих академій – академік академії наук вищої школи України, доктор технічних наук, професор Креденцер Б.П.

Заслужені діячи науки і техніки України – доктор технічних наук, професор Креденцер Б.П.; доктор технічних наук, професор Науменко М.І.

Заслужені працівники освіти України – доктор технічних наук, професор полковник Романюк В.А., доктор технічних наук, професор Міночкін А.І.

Наукові та науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації в інституті готуються у докторантурі, в очній ад’юнктурі за науковими спеціальностями:

 • комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • озброєння та військова техніка;
 • комп’ютерні науки.

В інституті працює Спеціалізована вчена рада СРД 26.710.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій, якою за 2003-2017 роки проведено 103 засідання та захищено 6 докторських та 54 кандидатських дисертацій. За цей час в інших Спеціалізованих вчених радах науковцями інституту захищено 17 дисертацій (4 докторських та 13 кандидатських).

В інституті проводиться патентна та винахідницька робота. Протягом 2017 року виконано 19 раціоналізаторських пропозицій.

Для забезпечення ефективного та якісного виконання наукових досліджень інститут співпрацює з іншими установами, підприємствами, з провідними вищими навчальними закладами, науково-виробничими підприємствами, насамперед, з Національним університетом оборони України, Центральним науково-дослідним інститутом Збройних Сил України, Центральним науково-дослідним інститутом озброєння і військової техніки Збройних Сил України та вищими військовими навчальними закладами.

В інституті видається Збірник наукових праць, який включено до переліку фахових видань ВАК України (назак МІністерства освіти і науки України від 10 травня 2017 року № 693). Збірник відповідає вимогам до наукових періодичних видань та розміщений на Web-сторінці сайту інституту.

Щорічно інститут є організатором проведення науково-практичних конференцій (семінарів) щодо перспектив розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення, до роботи в яких запрошуються провідні науковці вищих навчальних закладів та наукових установ всієї країни.

Щорічно проводяться також наукова воєнно-конференція курсантів інституту, яка присвячена до Дня науки.

Крім того на протязі року науковці, науково-педагогічний склад інституту приймають участь у наукових конференціях та семінарах (втому числі в міжнародних).

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2019.

Питання щодо вступу та інші надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі. Пропозиції щодо сайту надсилайте на: vitiadmin@ukr.net

^ Наверх