УВАГА!!! ХІІІ науково-практична конференція відбудеться 3 грудня 2020 року у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у форматі online!                         28 листопада 2020 року о 10:00 запрошуємо юнаків, дівчат та їх батьків на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ОНЛАЙН - Знайомство з кафедрою комп'ютерних інформаційних технологій (Спеціальність 122 Комп'ютерні науки) 10.00 трансляція у Інстаграм - @viti_krut; 10.00 трансляція у Live in Facebook Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (група)                                         

Наукова і науково-технічна діяльність


Наукова і науково-технічна діяльність у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут здійснюється відповідно керівних та нормативних документів:

 • Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 26 грудня 2015 р. № 848-VIII;
 • Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261
 • Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України, введеного в дію наказом Міністерства оборони України від 27.07.2016 № 385;
 • Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України затвердженого наказом Міністерства оборони України від 24.02.2017 року № 115;
 • Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 05.03.2001року №78;
 • Річного плану наукової і науково-технічної діяльності Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Наукова робота є важливим напрямком діяльності інституту та будується за принципом інтеграції науки та освіти.

Видами наукової і науково-технічної діяльності є фундаментальні та прикладні наукові дослідження з воєнної проблематики суспільних, прикладних та технічних наук.

Видами наукової (науково-технічної) роботи є:

 • виконання оперативних завдань, інші види діяльності, пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у ЗС;
 • винахідницька та раціоналізаторська робота;
 • випробування (попередні, визначальні, державні та інші) нових (модернізованих) зразків (комплексів, систем) озброєння і військової техніки;
 • дослідження на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів);
 • наукова і науково-технічна експертиза;
 • наукова робота курсантів;
 • наукове та науково-технічне супроводження;
 • науково-дослідні (дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, дослідно-технологічні, технологічні, пошукові та проектно-пошукові) роботи;
 • науково-технічні (експериментальні) розробки;
 • наукові та науково-практичні конференції, семінари;
 • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів;
 • розроблення наукових видань (монографій, енциклопедій і словників, порадників, підручників, методичних посібників, дисертацій, статей, доповідей, звітів про результати досліджень на навчаннях, рецензій, відзивів, висновків);
 • розроблення проектів статутів, нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів, методичних рекомендацій;
 • узагальнення і розповсюдження передового досвіду підготовки та застосування військ (сил) Збройних Сил.

Основні напрямки наукової діяльності інституту:

 • створення технічних проектів елементів Єдиної автоматизованої системи управління (ЄАСУВ) військами, АСУЗ;
 • наукове супроводження розробок сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем та засобів зв’язку та АСУ (С4ІSR);
 • створення стаціонарної цифрової мережі зв’язку Збройних Сил України, інтегрованої до телекомунікаційних мереж України;
 • створення мобільної компоненти системи зв’язку оперативно-тактичної ланки управління;
 • дослідження перспективних напрямків розвитку технічного забезпечення систем зв’язку та автоматизації;
 • дослідження проблем захисту інформації, кібербезпеки спеціальних інформаційно-комунікаційних системах тощо;
 • розробка тактико-технічних вимог до радіозасобів, комплексів, систем військового призначення;
 • розробка та впровадження апаратно-програмних комплексів телекомунікаційних аероплатформ;
 • розробка та впровадження безпровідних сенсорних мереж військового призначення;
 • дослідження забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, інформаційно - телекомунікаційних систем тощо.

Наукова і науково-технічна діяльність ВІТІ є складовою інтегрованої системи військової освіти і науки. Ця діяльність здійснюється керівним складом інституту, науковими працівниками наукового центру, науково-педагогічними працівниками кафедр інституту, докторантами, ад’юнктами, курсантами.

Інститут бере активну участь у виконанні науково-дослідних робіт, тематика яких спрямована на виконання цільових наукових програм згідно основних напрямів наукових досліджень інституту. Науково-педагогічні і наукові працівники залучаються до виконання оперативних завдань, досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної та бойової підготовки.

До складу інституту входить Науковий центр зв’язку та інформатизації (далі НЦЗІ ВІТІ).

Науковий центр є головною науковою установою в галузі дослідження проблем розвитку зв’язку та автоматизації управління військами, наукового супроводження розробок техніки зв’язку та автоматизації управління військами. Основними напрямами діяльності НЦЗІ є виконання НДДКР, відпрацювання оперативних завдань, наукове супроводження та впровадження результатів дослідно-конструкторських робіт. Основною метою діяльності НЦЗІ ВІТІ є забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, наукової-техніки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в системі Міністерства оборони України.

Якісне проведення наукової діяльності й освітнього процесу в інституті забезпечує колектив науково-педагогічних і наукових працівників, який складають: 17 докторів наук, 65 кандидатів наук, 12 професорів, 50 доцентів та старших наукових співробітників.

Сформовані та активно працюють 5 наукових шкіл, які відповідають спеціальностям підготовки наукових кадрів.

Також в інституті працюють науковці, що мають почесні звання:

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки ‒ доктор технічних наук, професор Науменко М.І.

Заслужені діячи науки і техніки України – доктор технічних наук, професор Креденцер Б.П.; доктор технічних наук, професор Науменко М.І..

Заслужені працівники освіти України – доктор технічних наук, професор полковник Романюк В.А., доктор технічних наук, професор Міночкін А.І..

Наукові та науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації в інституті готуються у докторантурі та очній ад’юнктурі за науковими спеціальностями:

 • інформаційні системи та технології;
 • озброєння та військова техніка.
 • В інституті працює Спеціалізована вчена рада СРД 26.710.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій, якою за 2003-2020 роки проведено 111 засідань та захищено 6 докторських та 58 кандидатських дисертацій. За цей час в інших Спеціалізованих вчених радах науковцями інституту захищено 21 дисертацій (5 докторських та 16 кандидатських).

  В інституті проводиться патентна та винахідницька робота. Протягом 2019 року отримано: 5 патентів на корисну модель, один з них отримав трете місце на всеукраїнському конкурсі „Кращий винахід року”, свідоцтв про раціоналізаторську пропозицію – 22.

  Для забезпечення ефективного та якісного виконання наукових досліджень інститут співпрацює з іншими установами, підприємствами, з провідними вищими навчальними закладами, науково-виробничими підприємствами, насамперед, з Національним університетом оборони України, Центральним науково-дослідним інститутом Збройних Сил України, Центральним науково-дослідним інститутом озброєння і військової техніки Збройних Сил України та вищими військовими навчальними закладами.

  В інституті видається щоквартально Збірник наукових праць, який включено до переліку фахових видань ВАК України (наказ Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2017 року № 693). Збірник відповідає вимогам наукових періодичних видань та розміщений на Web-сторінці сайту інституту.

  Щорічно інститут є організатором проведення науково-практичної конференції „Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в операції Об’єднаних сил”, до роботи в якій запрошуються провідні науковці вищих навчальних закладів, наукових установ, підприємств всієї країни.

  Крім того на протязі року науковці, науково-педагогічний склад інституту приймають участь у наукових конференціях та семінарах (втому числі в міжнародних).

  Курсанти інституту втілюють свої творчі задуми у воєнно-науковому товаристві курсантів, де вони поглинають у світ науки. Члени товариства щорічно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах на кращу наукову роботу та посідають призові місця. Щорічно проводиться воєнно-наукова конференція курсантів інституту, яка присвячена Дню науки.

  © Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2020.

  vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

  ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

  ^ Наверх