УВАГА!!! ХІІІ науково-практична конференція відбудеться 3 грудня 2020 року у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у форматі online!                         12 грудня 2020 року о 10:00 запрошуємо юнаків, дівчат та їх батьків на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ОНЛАЙН - Знайомство з кафедрою бойового застосування систем управління та зв'язку (спеціальність 253 Військове управління) 10.00 трансляція у Інстаграм - @viti_krut; 10.00 трансляція у Live in Facebook Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (група)                                         

Науковий центр зв’язку та інформатизації


Науковий центр зв’язку та інформатизації ВІТІ відповідно до директиви Міністра оборони України від 30.08.07 № 7 визначений головною науковою установою в галузі дослідження проблем розвитку зв'язку та автоматизації управління військами, наукового супроводження розробок техніки зв'язку та автоматизації управління військами. НЦЗІ ВІТІ визначений базовою організацією з військової стандартизації техніки зв'язку і автоматизації управління військами відповідно до Наказу начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 08.01.03 № 1.


Начальник наукового центру зв'язку та інформатизації

полковник МАСЕСОВ Микола Олександрович

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, участник бойових дій


Основним напрямом діяльності НЦЗІ ВІТІ є виконання НДДКР, відпрацювання оперативних постановок, наукове супроводження та впровадження результатів дослідно-конструкторських робіт.

Основна мета діяльності НЦЗІ ВІ ТІ- забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в системі Міністерства освіти і науки та Міністерства оборони України, інших галузевих міністерств.

На НЦЗІ ВІТІ покладаються завдання щодо планування, організації і безпосереднього здійснення всіх видів і форм наукової та науково-технічної діяльності з проблем воєнної науки на замовлення (за договорами, оперативними завданнями) органам державної виконавчої влади, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України і видів Збройних Сил України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Основні завдання діяльності Наукового центру:

 • створення ідеології і концептуальних засад побудови інформаційних систем Збройних Сил України;
 • дослідження проблем розвитку теорії управління Збройними Силами України, шляхів удосконалення системи управління військами (силами);
 • визначення перспективних напрямків розвитку систем, комплексів (засобів) спеціального зв’язку, контролю безпеки зв’язку;
 • проведення науково-технічної експертизи наукових та науково-прикладних результатів з питань оцінки відповідності проектних рішень тактико-технічним завданням;
 • дослідження проблем функціонування та розвитку систем та технологій зв’язку;
 • розробки методологічного апарату оцінки властивостей інформаційних систем спеціального призначення;
 • дослідження перспективних напрямків розвитку технічного забезпечення систем зв’язку та автоматизації і визначення шляхів їх реалізації;
 • проведення державної експертизи у сфері технічного захисту інформації;
 • забезпечення наукової та науково-технічної взаємодії ВІТІ ДУТ з іншими науковими організаціями і освітніми установами України та іноземних держав;
 • забезпечення в межах своєї компетенції державної політики у сфері охорони та захисту державної таємниці, інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, та службової інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;
 • дослідження проблем технічної експлуатації систем (комплексів, засобів) зв’язку та автоматизації Збройних Сил України;
 • виконання робіт із забезпечення єдності вимірювань у сфері військового управління та зв’язку;
 • участь у розробці та удосконаленні інформаційної інфраструктури Збройних Сил України;
 • участь у перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів;
 • підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру;
 • залучення до науково-технічної діяльності військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у відповідності до чинного законодавства;
 • проведення НДДКР, тематичних досліджень щодо розробки систем (комплексів, засобів) криптографічного захисту секретної та конфіденційної інформації;
 • сертифікація систем, технічних засобів та послуг зв’язку, які призначені для застосування у Збройних Силах України;
 • створення суб'єктам наукової і науково-технічної діяльності необхідних умов, які стимулюють розробку технічних і технологічних нововведень, забезпечують скорочення інноваційного циклу «наука – виробництво»;
 • участь у проведенні оглядів-конкурсів на кращу науково-технічну розробку;
 • оновлення експериментальної та матеріально-технічної бази за рахунок коштів, отриманих для виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб, а також від інших бюджетних установ;
 • участь у проведенні науково-технічних конференцій, семінарів, виставок, презентацій тощо;
 • підготовка та поширення рекламних матеріалів НДДКР;
 • нормативно-методичне та інформаційно-довідкове забезпечення науково-технічної діяльності ВІТІ ДУТ, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України і видів Збройних Сил України з проблем розвитку зв'язку та автоматизації Збройних Сил України;
 • визначення та обґрунтування шляхів та напрямків досягнення сумісності системи зв'язку та інформатизації Збройних Сил України з системами зв'язку та інформатизації Збройних Сил країн НАТО, країн-партнерів Альянсу, інших іноземних держав;
 • забезпечення інтеграції військової науки та військової освіти;
 • розроблення оперативно-тактичних та тактико-технічних вимог до перспективних систем зв'язку та вузлів зв'язку, окремих комплексів, зразків, засобів зв'язку та автоматизації;
 • участь у випробуваннях зразків засобів зв’язку та автоматизації;

наукове супроводження:

 • заходів інтеграції системи управління Збройними Силами України в єдину систему загальнодержавного управління, створення умов для входження її в інформаційні структури європейської та трансатлантичної безпеки на основі використаної єдиних міжнародних стандартів;
 • заходів реалізації міжнародного військово-технічного співробітництва;
 • реалізації заходів оборонного розвитку Загальнодержавної національної космічної програми України на 2007-2011 роки;
 • НДДКР з питань технічного та криптографічного захисту інформації Збройних Сил України;
 • створення цифрової інтегральної мережі зв'язку Збройних Сил України, інтегрованої до телекомунікаційних мереж України;
 • проведення наукових досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки

Можливі напрямки надання наукових послуг НЦЗІ ВІТІ


Перелік платних послуг, що можуть надаватися за напрямками захисту інформації, електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів, автоматизації, зв’язку, кібернетичного захисту

Наукова та науково-технічна експертиза:

 • результатів виконання наукових і науково-технічних програм, інноваційних програм щодо розвитку озброєння і військової техніки;
 • результатів виконання ініціативних НДДКР;
 • дисертаційних досліджень, науково-технічної документації на раціоналізаторські пропозиції, винаходи;
 • ефективності науково-технічних та інноваційних проектів;

Перелік платних послуг, що можуть надаватися за напрямком захисту інформації:

 • створення КТЗІ
 • випробування та атестація КТЗІ
 • пошук закладних пристроїв
 • створення КСЗІ
 • проведення науково-дослідних робіт з розробки нормативних документів системи ТЗІ
 • проведення дослідно-конструкторських робіт з розробки засобів ТЗІ, засобів КЗІ, засобів спеціального зв’язку та іншого радіоелектронного обладнання
 • проведення робіт з сертифікації засобів зв’язку, засобів ТЗІ, засобів спеціального зв’язку, засобів КЗІ та спеціальних поглинаючих матеріалів, які призначені для об’єктів та техніки в захищеному виконанні
 • наукова та науково-технічна експертиза НДР та ДКР з питань захисту інформації
 • випробування обладнання, конструкцій, виробів, матеріалів щодо виконання вимог по електромагнітній сумісності
 • надання консультацій з питань наукових досліджень, їх організації та наукового обслуговування, послуг з розроблення науково-технічної документації на науково-технічну продукцію в галузі захисту інформації
 • організація підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі захисту інформації
 • забезпечення розроблення державних стандартів і технічних умов на виробництво засобів ТЗІ, проведення її сертифікаційних випробувань

Перелік платних послуг, що можуть надаватися за напрямком метрології та стандартизації:

 • проведення робіт з діагностики, стандартизації та метрологічного забезпечення,:
 • метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки (ЗВТ);
 • повірка ЗВТ;
 • калібрування ЗВТ;
 • атестація випробувального (лабораторного) обладнання;
 • проведення вимірювань;
 • державні випробування ЗВТ;
 • розробка методик повірки, калібрування, атестації ЗВТ;
 • розробка та експертиза методик виконання вимірювань;
 • атестація вимірювальних лабораторій і перевірка вже атестованих;
 • ведення переліку атестованих вимірювальних лабораторій України;
 • узгодження переліків ЗВТ, які знаходяться в експлуатації на підприємствах та в організаціях і підлягають повірці;
 • проведення метрологічної експертизи технічної документації на ЗВТ, що ввозяться на територію України;
 • виконання робіт з метрологічного забезпечення інформаційних вимірювальних систем, вимірювальних і обчислювальних каналів автоматизованих систем управління технологічними процесами;
 • методична допомога метрологічним службам підприємств і організацій;
 • метрологічної експертизи документації ЗВП на всіх етапах її життєвого циклу;
 • забезпечення розроблення державних стандартів і технічних умов на виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань.

Перелік платних послуг, що можуть надаватися за напрямком електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів:

 • проведення науково-дослідних, пошукових, проектно-пошукових та дослідно-конструкторських робіт з питань розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.
 • наукова та науково-технічна експертиза електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.
 • натурні випробування радіоелектронних засобів з метою визначення їх електромагнітної сумісності.
 • розроблення, впровадження, реалізація та супровід програмних засобів і продуктів по визначенню електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.
 • організація та проведення наукових семінарів, конференцій з питань забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.
 • організація навчання роботи з комп’ютерною технікою та методик статистичної обробки інформації в наукових дослідженнях та з питань забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.
 • надання консультацій з питань наукових досліджень у галузі електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, їх організації;
 • надання послуг з розроблення науково-технічної документації на науково-технічну продукцію, натурний зразок в частині що стосується забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.

Перелік платних послуг, що можуть надаватися за напрямком автоматизації:

 • проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт які спрямовані на створення інформаційно-аналітичних систем та автоматизованих систем управління.
 • проектування та виготовлення експериментальних зразків інформаційних систем, впровадження нових інформаційних технологій в системи, комплекси і засоби автоматизації.
 • випробування обладнання, виробів, зразків та комплексів засобів автоматизації, що розробляються в рамках дослідно-конструкторських робіт щодо створення автоматизованих систем управління та їх підсистем.
 • розроблення державних та галузевих стандартів щодо створення автоматизованих систем управління.
 • послуги з розроблення науково-технічної документації на інформаційні системи та автоматизовані системи управління.
 • розроблення програмного продукту, впровадження, реалізація та супровід програмних засобів і продуктів.
 • надання консультацій з питань наукових досліджень спеціального програмного забезпечення, їх організації та наукового обслуговування, послуг з розроблення науково-технічної документації на спеціальне програмне забезпечення;
 • організація та проведення наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, лекторіїв, виставок, тренінгів з питань автоматизованих систем управління;
 • послуги з забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, до мережі Інтернет, автоматизованих баз даних та пошукових систем.

Перелік платних послуг, що можуть надаватися за напрямком зв’язку:

 • проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт які спрямовані на створення інформаційно-телекомунікаційних мереж
 • організація та проведення наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, лекторіїв, виставок, тренінгів з питань зв’язку
 • надання консультацій з питань наукових досліджень телекомунікаційних мереж, їх організації та обслуговування, послуг з розроблення науково-технічної документації на інформаційно-телекомунікаційні мережі
 • послуги з розроблення науково-технічної документації на телекомунікаційні мережі, що створюються
 • випробування обладнання, виробів, зразків та комплексів засобів

Перелік платних послуг, що можуть надаватися за напрямком кібернетичного захисту:

 • планування заходів з кіберзахисту;
 • організація навчання спеціалістів з питань кібербезпеки;
 • надання консультативних послуг по відновлення інформаційно-телекомунікаційних систем від наслідків кібернетичних атак;
 • надання консультативних послуг по відновленню інформації;
 • надання консультативних послуг по розслідуванню інцендентів у кіберпросторі;
 • впровадження, реалізація та супровід програмних засобів і продуктів кіберзахисту;
 • забезпечення розроблення державних та галузевих стандартів з питань кіберзахисту;
 • наукова та науково-технічна експертиза НДР та ДКР з питань кібербезпеки;
 • надання консультацій з питань наукових досліджень, їх організації та наукового обслуговування, послуг з розроблення науково-технічної документації на науково-технічну продукцію в галузі кіберзахисту;
 • підвищення кваліфікації спеціалістів з кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • проведення робіт з кіберзахисту локальних та глобальних мереж.

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2020.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх