MITIT_admission_bot - Бот-помічник майбутнім абітурієнтам в Telegram      

Науковий центр зв’язку та інформатизації


Науковий центр зв’язку та інформатизації ВІТІ відповідно до директиви Міністра оборони України від 30.08.07 № 7 визначений головною науковою установою в галузі дослідження проблем розвитку зв'язку та автоматизації управління військами, наукового супроводження розробок техніки зв'язку та автоматизації управління військами. НЦЗІ ВІТІ визначений базовою організацією з військової стандартизації техніки зв'язку і автоматизації управління військами відповідно до Наказу начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 08.01.03 № 1.


Начальник наукового центру зв'язку та інформатизації

полковник МАСЕСОВ Микола Олександрович

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник


Основним напрямом діяльності НЦЗІ ВІТІ є виконання НДДКР, відпрацювання оперативних постановок, наукове супроводження та впровадження результатів дослідно-конструкторських робіт.

Основна мета діяльності НЦЗІ ВІ ТІ- забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в системі Міністерства освіти і науки та Міністерства оборони України, інших галузевих міністерств.

На НЦЗІ ВІТІ покладаються завдання щодо планування, організації і безпосереднього здійснення всіх видів і форм наукової та науково-технічної діяльності з проблем воєнної науки на замовлення (за договорами, оперативними завданнями) органам державної виконавчої влади, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України і видів Збройних Сил України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Основні завдання діяльності Наукового центру:

 • створення ідеології і концептуальних засад побудови інформаційних систем Збройних Сил України;
 • дослідження проблем розвитку теорії управління Збройними Силами України, шляхів удосконалення системи управління військами (силами);
 • визначення перспективних напрямків розвитку систем, комплексів (засобів) спеціального зв’язку, контролю безпеки зв’язку;
 • проведення науково-технічної експертизи наукових та науково-прикладних результатів з питань оцінки відповідності проектних рішень тактико-технічним завданням;
 • дослідження проблем функціонування та розвитку систем та технологій зв’язку;
 • розробки методологічного апарату оцінки властивостей інформаційних систем спеціального призначення;
 • дослідження перспективних напрямків розвитку технічного забезпечення систем зв’язку та автоматизації і визначення шляхів їх реалізації;
 • проведення державної експертизи у сфері технічного захисту інформації;
 • забезпечення наукової та науково-технічної взаємодії ВІТІ ДУТ з іншими науковими організаціями і освітніми установами України та іноземних держав;
 • забезпечення в межах своєї компетенції державної політики у сфері охорони та захисту державної таємниці, інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, та службової інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;
 • дослідження проблем технічної експлуатації систем (комплексів, засобів) зв’язку та автоматизації Збройних Сил України;
 • виконання робіт із забезпечення єдності вимірювань у сфері військового управління та зв’язку;
 • участь у розробці та удосконаленні інформаційної інфраструктури Збройних Сил України;
 • участь у перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів;
 • підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру;
 • залучення до науково-технічної діяльності військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у відповідності до чинного законодавства;
 • проведення НДДКР, тематичних досліджень щодо розробки систем (комплексів, засобів) криптографічного захисту секретної та конфіденційної інформації;
 • сертифікація систем, технічних засобів та послуг зв’язку, які призначені для застосування у Збройних Силах України;
 • створення суб'єктам наукової і науково-технічної діяльності необхідних умов, які стимулюють розробку технічних і технологічних нововведень, забезпечують скорочення інноваційного циклу «наука – виробництво»;
 • участь у проведенні оглядів-конкурсів на кращу науково-технічну розробку;
 • оновлення експериментальної та матеріально-технічної бази за рахунок коштів, отриманих для виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб, а також від інших бюджетних установ;
 • участь у проведенні науково-технічних конференцій, семінарів, виставок, презентацій тощо;
 • підготовка та поширення рекламних матеріалів НДДКР;
 • нормативно-методичне та інформаційно-довідкове забезпечення науково-технічної діяльності ВІТІ ДУТ, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України і видів Збройних Сил України з проблем розвитку зв'язку та автоматизації Збройних Сил України;
 • визначення та обґрунтування шляхів та напрямків досягнення сумісності системи зв'язку та інформатизації Збройних Сил України з системами зв'язку та інформатизації Збройних Сил країн НАТО, країн-партнерів Альянсу, інших іноземних держав;
 • забезпечення інтеграції військової науки та військової освіти;
 • розроблення оперативно-тактичних та тактико-технічних вимог до перспективних систем зв'язку та вузлів зв'язку, окремих комплексів, зразків, засобів зв'язку та автоматизації;
 • участь у випробуваннях зразків засобів зв’язку та автоматизації;

наукове супроводження:

 • заходів інтеграції системи управління Збройними Силами України в єдину систему загальнодержавного управління, створення умов для входження її в інформаційні структури європейської та трансатлантичної безпеки на основі використаної єдиних міжнародних стандартів;
 • заходів реалізації міжнародного військово-технічного співробітництва;
 • реалізації заходів оборонного розвитку Загальнодержавної національної космічної програми України на 2007-2011 роки;
 • НДДКР з питань технічного та криптографічного захисту інформації Збройних Сил України;
 • створення цифрової інтегральної мережі зв'язку Збройних Сил України, інтегрованої до телекомунікаційних мереж України;
 • проведення наукових досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки

Можливі напрямки надання наукових послуг НЦЗІ ВІТІ


Перелік платних послуг, що можуть надаватися за напрямками захисту інформації, електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів, автоматизації, зв’язку, кібернетичного захисту

Наукова та науково-технічна експертиза:

 • результатів виконання наукових і науково-технічних програм, інноваційних програм щодо розвитку озброєння і військової техніки;
 • результатів виконання ініціативних НДДКР;
 • дисертаційних досліджень, науково-технічної документації на раціоналізаторські пропозиції, винаходи;
 • ефективності науково-технічних та інноваційних проектів;

Перелік платних послуг, що можуть надаватися за напрямком захисту інформації:

 • створення КТЗІ
 • випробування та атестація КТЗІ
 • пошук закладних пристроїв
 • створення КСЗІ
 • проведення науково-дослідних робіт з розробки нормативних документів системи ТЗІ
 • проведення дослідно-конструкторських робіт з розробки засобів ТЗІ, засобів КЗІ, засобів спеціального зв’язку та іншого радіоелектронного обладнання
 • проведення робіт з сертифікації засобів зв’язку, засобів ТЗІ, засобів спеціального зв’язку, засобів КЗІ та спеціальних поглинаючих матеріалів, які призначені для об’єктів та техніки в захищеному виконанні
 • наукова та науково-технічна експертиза НДР та ДКР з питань захисту інформації
 • випробування обладнання, конструкцій, виробів, матеріалів щодо виконання вимог по електромагнітній сумісності
 • надання консультацій з питань наукових досліджень, їх організації та наукового обслуговування, послуг з розроблення науково-технічної документації на науково-технічну продукцію в галузі захисту інформації
 • організація підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі захисту інформації
 • забезпечення розроблення державних стандартів і технічних умов на виробництво засобів ТЗІ, проведення її сертифікаційних випробувань

Перелік платних послуг, що можуть надаватися за напрямком метрології та стандартизації:

 • проведення робіт з діагностики, стандартизації та метрологічного забезпечення,:
 • метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки (ЗВТ);
 • повірка ЗВТ;
 • калібрування ЗВТ;
 • атестація випробувального (лабораторного) обладнання;
 • проведення вимірювань;
 • державні випробування ЗВТ;
 • розробка методик повірки, калібрування, атестації ЗВТ;
 • розробка та експертиза методик виконання вимірювань;
 • атестація вимірювальних лабораторій і перевірка вже атестованих;
 • ведення переліку атестованих вимірювальних лабораторій України;
 • узгодження переліків ЗВТ, які знаходяться в експлуатації на підприємствах та в організаціях і підлягають повірці;
 • проведення метрологічної експертизи технічної документації на ЗВТ, що ввозяться на територію України;
 • виконання робіт з метрологічного забезпечення інформаційних вимірювальних систем, вимірювальних і обчислювальних каналів автоматизованих систем управління технологічними процесами;
 • методична допомога метрологічним службам підприємств і організацій;
 • метрологічної експертизи документації ЗВП на всіх етапах її життєвого циклу;
 • забезпечення розроблення державних стандартів і технічних умов на виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань.

Перелік платних послуг, що можуть надаватися за напрямком електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів:

 • проведення науково-дослідних, пошукових, проектно-пошукових та дослідно-конструкторських робіт з питань розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.
 • наукова та науково-технічна експертиза електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.
 • натурні випробування радіоелектронних засобів з метою визначення їх електромагнітної сумісності.
 • розроблення, впровадження, реалізація та супровід програмних засобів і продуктів по визначенню електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.
 • організація та проведення наукових семінарів, конференцій з питань забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.
 • організація навчання роботи з комп’ютерною технікою та методик статистичної обробки інформації в наукових дослідженнях та з питань забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.
 • надання консультацій з питань наукових досліджень у галузі електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, їх організації;
 • надання послуг з розроблення науково-технічної документації на науково-технічну продукцію, натурний зразок в частині що стосується забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.

Перелік платних послуг, що можуть надаватися за напрямком автоматизації:

 • проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт які спрямовані на створення інформаційно-аналітичних систем та автоматизованих систем управління.
 • проектування та виготовлення експериментальних зразків інформаційних систем, впровадження нових інформаційних технологій в системи, комплекси і засоби автоматизації.
 • випробування обладнання, виробів, зразків та комплексів засобів автоматизації, що розробляються в рамках дослідно-конструкторських робіт щодо створення автоматизованих систем управління та їх підсистем.
 • розроблення державних та галузевих стандартів щодо створення автоматизованих систем управління.
 • послуги з розроблення науково-технічної документації на інформаційні системи та автоматизовані системи управління.
 • розроблення програмного продукту, впровадження, реалізація та супровід програмних засобів і продуктів.
 • надання консультацій з питань наукових досліджень спеціального програмного забезпечення, їх організації та наукового обслуговування, послуг з розроблення науково-технічної документації на спеціальне програмне забезпечення;
 • організація та проведення наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, лекторіїв, виставок, тренінгів з питань автоматизованих систем управління;
 • послуги з забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, до мережі Інтернет, автоматизованих баз даних та пошукових систем.

Перелік платних послуг, що можуть надаватися за напрямком зв’язку:

 • проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт які спрямовані на створення інформаційно-телекомунікаційних мереж
 • організація та проведення наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, лекторіїв, виставок, тренінгів з питань зв’язку
 • надання консультацій з питань наукових досліджень телекомунікаційних мереж, їх організації та обслуговування, послуг з розроблення науково-технічної документації на інформаційно-телекомунікаційні мережі
 • послуги з розроблення науково-технічної документації на телекомунікаційні мережі, що створюються
 • випробування обладнання, виробів, зразків та комплексів засобів

Перелік платних послуг, що можуть надаватися за напрямком кібернетичного захисту:

 • планування заходів з кіберзахисту;
 • організація навчання спеціалістів з питань кібербезпеки;
 • надання консультативних послуг по відновлення інформаційно-телекомунікаційних систем від наслідків кібернетичних атак;
 • надання консультативних послуг по відновленню інформації;
 • надання консультативних послуг по розслідуванню інцендентів у кіберпросторі;
 • впровадження, реалізація та супровід програмних засобів і продуктів кіберзахисту;
 • забезпечення розроблення державних та галузевих стандартів з питань кіберзахисту;
 • наукова та науково-технічна експертиза НДР та ДКР з питань кібербезпеки;
 • надання консультацій з питань наукових досліджень, їх організації та наукового обслуговування, послуг з розроблення науково-технічної документації на науково-технічну продукцію в галузі кіберзахисту;
 • підвищення кваліфікації спеціалістів з кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • проведення робіт з кіберзахисту локальних та глобальних мереж.

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2023.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх