Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            Запрошуємо на день відкритих дверей           

Докторантура


Докторантура відкривається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи), що затверджується наказом керівника вищого навчального закладу (наукової установи), за умови наявності трьох штатних працівників - докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності.

До докторантури приймаються особи офіцерського складу віком не старше 47 років, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу вищого навчального закладу (наукової установи) розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи).

Рапорт про вступ до докторантури подається за підпорядкованістю до 1 лютого року вступу. До рапорту додаються:

 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником інституту, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням здобутої кваліфікації спеціаліста або магістра;
 • витяг з протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради ВВНЗ або НУ про доцільність підготовки в докторантурі.
 • Диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук і диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

  Докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в докторантурі.

  Індивідуальний план наукової роботи погоджується докторантом з його науковим консультантом та затверджується вченою радою інституту протягом двох місяців з дня зарахування.

  Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

  Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою інституту рішення про відрахування докторанта.

  Атестація докторанта здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою з відповідної спеціальності, яка функціонує у вищому навчальному закладі (науковій установі), до якого зарахований докторант.

  Протягом строку перебування в докторантурі докторант зобов’язаний захистити результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації, або опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН, у спеціалізованій вченій раді.

  Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, сукупності наукових робіт) повинен представити узагальнення самостійних досліджень стосовно актуальної наукової проблеми (групи проблем) у межах однієї або кількох галузей знань, результати яких забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення, є достовірними та пройшли широку апробацію.

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх