Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            Запрошуємо на день відкритих дверей           

Ад'юнктура


Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура (ад’юнктура).

До ад’юнктури на конкурсній основі приймаються офіцери ЗС (інших центральних органів виконавчої влади), які перебувають на військовій службі, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до вищого навчального закладу (наукової установи).

Рапорт на вступ до ад'юнктури подається за підпорядкованістю до 1 лютого року вступу. Разом з рапортом подаються:

 • список опублікованих наукових праць і винаходів (у разі їх відсутності подають наукові доповіді (реферати) з обраної наукової спеціальності);
 • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
 • службова характеристика;
 • копія службової картки;
 • медична довідка про проходження військово-лікарської комісії;
 • довідка штатно-посадової категорії з попереднього місця служби;
 • ксерокопія паспорту;
 • ксерокопія ідентифікаційного коду;
 • дійсний сертифікат тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності).
 • Ад’юнкту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом начальника інституту призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

  Науковий керівник ад’юнкта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень ад’юнкта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану ад’юнкта і відповідає перед вченою радою інституту за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

  Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ад’юнктурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою інституту для кожної спеціальності.

  Протягом строку навчання в ад’юнктурі ад’юнкт зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити дисертацію.

  Ад’юнкти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в докторантурі.

  Індивідуальний план наукової роботи погоджується ад’юнктом з його науковим керівником та затверджується вченою радою інституту протягом двох місяців з дня зарахування.

  Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

  Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою інституту рішення про відрахування ад’юнкта.

  Підготовка в ад’юнктурі завершується захистом наукових досягнень ад’юнкта у спеціалізованій вченій раді.

  Правила прийому до ад’юнктури Військового інституту телекомунікацій та інформатизації

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх