УВАГА, до 31 жовтня 2021 року оголошено додатковий набір на кафедру Військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. Довідка за телефоном: (067) 555-87-37, (044) 256-22-59, (044) 256-23-94 (щодня).

Збірник №1 - 2011 рік


Зміст


 
1. Ананьїн О.В. Адаптивні канали радіозв’язку на базі нечіткої логіки
2. Андрощук О.С., Матусяк Е.В. Модель нечіткого логічного виводу оцінки ризику пропуску правопорушників через державний кордон
3. Бірюков М.Л. Оцінювання якості двохстороннього обміну повідомленнями точного часу за функціями відхилу часового інтервалу
4. Болобан С.І. Вплив амплітудно-фазових збурень на ефективність проекційних методів надрелеївського розділення
5. Бунін С.Г., Плотник К.О. Розрахунок характеристик кореляторів приймача імпульсних надширокосмугових сигналів для прийому енергетично значущих променів багатопроменевого сигналу
6. Глоба Л.С., Терновой М.Ю., Штогріна О.С. Інтеграція баз даних та баз знань на основі онтології
7. Глухов С.І., Попов П.П., Жердєва О.В. Удосконалений електромагнітний метод визначення працездатності цифрових типових елементів заміни
8. Єрохін В.Ф., Гиндич Б.А., Кувшинов О.В. Аналіз і прогноз розвитку систем мобільного зв’язку загального користування
9. Каптур В.А. Узагальнена класифікаційна модель фільтрації контенту в мережі інтернет
10. Киричок Т.Ю., Талімонова Н.Л. Дослідження процесу закріплення фарби на папері з водяними знаками
11. Коваленко І.Г., Романюк В.А., Діянчук І.М. Аналіз методів енергозбереження в сенсорних радіомережах
12. Кравчук С.О., Міночкін Д.А. Застосування багатоагентної технології MIMO в системах мобільного зв'язку специфікацій LONG TERM EVOLUTION
13. Кувшинов О.В., Жук О.В. Синтез алгоритмів контролю якості каналу зв’язку при впливі навмисних завад
14. Кувшинов О.В., Вознюк Р.М. Оцінка структурної скритності широкосмугових сигналів
15. Кувшинов О.В. Оцінка завадостійкості засобів радіозв’язку з ППРЧ при впливі навмисних шумових завад
16. Лисенко О.І., Валуйський С.В., Кірчу П.І. Метод управління топологією мережі повітряних ретрансляторів для підвищення стуктурно-інформаційної зв’язності безпроводових епізодичних мереж
17. Лисенко О.М., Короткий Є.В. Аналіз моделей енергоспоживання в мережах на кристалі
18. Максимов В.В. Трофимчук І.М. Логнормальна модель геометричних випадкових графів для Ad Hoc мереж
19. Павлов І.М., Бірюков В.О., Жук О.В. Аналіз та моделювання життєвого циклу комплексної системи захисту інформації
20. Пампуха І.В., Малюга А.В. Модель оцінки якості освіти ВВНЗ за допомогою інформаційно-аналітичної системи
21. Руденко Н.М., Романова І.І., Іванов А.С. Дослідження радіаційної деградації і оцінка радіаційної стійкості світло діодів
22. Стрюк О.Ю., Горбенко А.Ю. Імітаційно-натурна модель для визначення сприйняття якості обслуговування користувачів HTTP – служб
23. Уривський Л.О., Прокопенко К.А., Аврамец О.О. Оцінка завадостійкості систем зв'язку з кодовим розділенням каналів на основі ортогонального базису Уолша
24. Шворов С.А. Сілко О.В. Теоретичні питання побудови інтелектуальних тренажерних систем інтенсивної підготовки операторів АСУ військового призначення
25. Автори номера
26. Пам’ятка для авторам
 

CONTENTS


 
1. O. Ananin Adaptive radiochannels based on fuzzy logic
2. O. Androshchuk, E. Matusyak Model of unclear inferencing of estimation of risk of admission of offenders through state boundary
3. M. Biryukov Use of the TIE metrics for the evaluation of two-way precise time stamp protocols
4. S. Boloban Impact of gain-phase disturbances on efficiency performance of high-resolution subspace-based methods
5. S.Bunin, K.Plotnyk Calculation of ultrawideband pulse receiver correlator characteristics for receiving significant energy rays of multipath signal
6. L. Globa, M. Ternovoy, O. Shtogrina Databases and Knowledgebases Integration Based on Ontology
7. S.Gluhov, P.Popov, O.Jerdeva Improved electromagnetic method of operating capacity digital typical elements of replacement
8. V. Erohin, B. Gindich, О.Kuvshinov, Analysis and prognosis of development of mobile communication networks of the common use
9. V. Kaptur General classification model of content filtration in the internet
10. Т. Kyrychok, N. Talimonova Examining of the process of ink fixing on paper with watermarks
11. I. Kovalenko, V. Romanjuk, I. Diyanchuk Analysis of power saving methods in wireless sensor network
12. S.Kravchuk, D.Minochkin Application of MIMO multiaerial technology in mobile communication of Long Term Evolution specifications
13. O. Kuvshinov, O. Zhuk A synthesis of communication link quality control algorithms in intentional interferences influence
14. О.Kuvshinov, R. Voznyak Estimation of wideband signals structural security
15. O. Kuvshinov Estimation of noise immunity of radio equipment with frequency HOPPING in intentional noise interferences environment
16. O. Lysenko, S. Valuiskyi, P. Kirchu A method of controlling the topology of aerial repeaters network to improve structural information connectivity of wireless ad hoc networks
17. A. Lysenko, E. Korotkiy The analysis of energy consumption models in networks on chip
18. V. Maksimov, I. Trofymchuk Lognormal geometric random graph model for Ad Hoc networks
19. I. Pavlov, V. Birukov, O. Zuk Analiz and modelling of life cycle of complex system of protection of the information
20. I. Pampuha, A. Malyuga Model informatively analytical system of support of decision-making in the system monitoring of quality of education in High Level of Military Education Organizations
21. N. Rudenko, I.Romanova, А.Ivanov The study of radiation degradation and evaluation of light-emitting diodes radiation stability
22. O.Strjuk, A. Gorbenko The simulation model for evaluation the perceived gualiti of service of HTTP-services users
23. L. Uryvsky, K. Prokopenko, O. Avramets Antijammingness estimation of communication networks with the code demultiplexing on the basis of Walsh sequences
24. S. Shvorov, O. Silko On theoretical issues of building intelligent simulation systems for intensive training operators of automated control systems for military purposes
25. About authors
26. Requirements for the articles
 

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2021.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх