Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Нормативно-правові акти з питань організації наукової та науково-технічної діяльності


1. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 26 грудня 2015 р. № 848-VIII;

2. Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу” від 10 лютого 1995 року № 51/95 ВР;

3. Закон України “Про інноваційну діяльність” від 04 липня 2002 року № 40- ІV;

4. Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України» від 22 серпня 2018 року № 652;

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 11 січня 2018 року № 13;

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» від 10 липня 2019 року № 526-р;


7. Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Розподілу основних напрямів наукових досліджень між науковими установами та вищими військовими навчальними закладами Міністерства оборони України та Збройних Сил України» від 26 січня 2017 року № 53 (зі змінами, в редакції від 15.02.2019 № 65)

8. Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України» від 27 липня 2016 року № 385 (зі змінами) ;

9. Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України» від 05 березня 2001 року № 78 (у редакції наказу Міністра оборони України від 30.06.2010 № 338);


10. Положення «Про організацію наукової та науково-технічної діяльності у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут». Наказ про введення в дію

11. Річний план наукової і науково-технічної діяльності Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут - Згідно підпункту 20.7 наказу начальника Генерального штабу Збройних сил України від 22.11.2017 року № 408 „Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію” (ПСІ-2017) має гриф „Для службового користування”.

12. Положення «Про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів, договорів у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Наказ про введення в дію


13. ПРОЄКТ Положення «Про порядок оцінки рейтингу наукової діяльності наукових працівників Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут».


14. Перелік наукових фахових видань України. (перехід по посиланню на сайт міністерства освіти України).


Наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Наукова (науково-технічна) робота - наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, проведені з метою одержання нових наукових і науково-технічних (прикладних) результатів, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки України, підвищення ефективності військового будівництва, розвиток форм і способів підготовки, застосування і всебічного забезпечення Збройних Сил та Держспецтрансслужби, розвиток озброєння, військової та спеціальної техніки.


Видами наукової і науково-технічної діяльності є фундаментальні та прикладні наукові дослідження з воєнної проблематики суспільних, природничих та технічних наук.

Видами наукової (науково-технічної) роботи є:

 • науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, дослідно-технологічні, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи;
 • науково-технічні (експериментальні) розробки;
 • оперативні завдання, що пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах та Держспецтрансслужби;
 • випробування (попередні, визначальні, державні тощо) нових (модернізованих) зразків (комплексів, систем) озброєння і військової техніки;
 • дослідження на навчаннях та інших заходах підготовки військ (штабів) Збройних Сил та Держспецтрансслужби;
 • наукова і науково-технічна експертиза;
 • винахідницька та раціоналізаторська робота;
 • наукове та науково-технічне супроводження;
 • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів;
 • узагальнення і розповсюдження передового досвіду підготовки та застосування військ (сил) Збройних Сил та підрозділів Держспецтрансслужби;
 • наукова робота слухачів та курсантів у ВІТІ.

Основні напрямки наукової діяльності інституту:

 • створення технічних проєктів елементів Єдиної автоматизованої системи управління (ЄАСУВ) військами, АСУЗ;
 • наукове супроводження розробок сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем та засобів зв’язку та АСУ (С4ІSR);
 • створення стаціонарної цифрової мережі зв’язку Збройних Сил України, інтегрованої до телекомунікаційних мереж України;
 • створення мобільної компоненти системи зв’язку оперативно-тактичної ланки управління;
 • дослідження перспективних напрямків розвитку технічного забезпечення систем зв’язку та автоматизації;
 • дослідження проблем захисту інформації, кібербезпеки спеціальних інформаційно-комунікаційних системах тощо;
 • розробка тактико-технічних вимог до радіозасобів, комплексів, систем військового призначення;
 • розробка та впровадження апаратно-програмних комплексів телекомунікаційних аероплатформ;
 • розробка та впровадження безпровідних сенсорних мереж військового призначення;
 • дослідження забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, інформаційно-телекомунікаційних систем тощо.

Наукова і науково-технічна діяльність ВІТІ є складовою інтегрованої системи військової освіти і науки. Ця діяльність здійснюється керівним складом інституту, науковими працівниками наукового центру, науково-педагогічними працівниками кафедр інституту, докторантами, ад’юнктами, курсантами.

Інститут бере активну участь у виконанні науково-дослідних робіт, тематика яких спрямована на виконання цільових наукових програм згідно основних напрямів наукових досліджень інституту. Науково-педагогічні і наукові працівники залучаються до виконання оперативних завдань, досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної та бойової підготовки.

До складу інституту входить Науковий центр зв’язку та інформатизації (далі НЦЗІ ВІТІ).

Науковий центр є головною науковою установою в галузі дослідження проблем розвитку зв’язку, автоматизації та кібербезпеки, наукового супроводження розробок в цьому напрямку. Основними напрямами діяльності НЦЗІ є виконання НДДКР, відпрацювання оперативних завдань, наукове супроводження та впровадження результатів дослідно-конструкторських робіт. Основною метою діяльності НЦЗІ ВІТІ є забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, наукової техніки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в системі Міністерства оборони України.

Якісне проведення наукової діяльності й освітнього процесу в інституті забезпечує колектив науково-педагогічних і наукових працівників, який складають: 245 наукових і науково-педагогічних працівників, з них: 8 (на повну ставку) / 7 (за сумісництвом) докторів наук, 53 (на повну ставку) / 10 (за сумісництвом) кандидатів наук, докторів філософії.


Сформовані та активно працюють 4 наукові школи, які відповідають спеціальностям підготовки наукових кадрів.

Також в інституті працюють науковці, що мають почесні звання:

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки ‒ доктор технічних наук, професор Науменко М.І.

Заслужені діячи науки і техніки України – доктор технічних наук, професор Креденцер Б.П.; доктор технічних наук, професор Науменко М.І..

Заслужені працівники освіти України – доктор технічних наук, професор Романюк В.А., доктор технічних наук, професор Міночкін А.І., доктор економічних наук, професор Ільєнко О.В.

Наукові та науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації в інституті готуються у докторантурі та очній ад’юнктурі за науковими спеціальностями:

 • інформаційні системи та технології;
 • озброєння та військова техніка.
 • В інституті працює Спеціалізована вчена рада СРД 26.710.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій, якою за 2003-2021 роки проведено 128 засідань та захищено 7 докторських та 67 кандидатських дисертацій. За цей час в інших Спеціалізованих вчених радах науковцями інституту захищено 27 дисертацій (6 докторських та 21 кандидатських).

  В 2022 році закінчили навчання в ад’юнктурі інституту за програмою підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 3 адюнкти, 1 з яких захистила дисертаційну роботи на здобуття ступеня доктора філософії.

  У 2022 році створено Спеціалізовану вчену радою інституту СРД 26.710.01 з присудження наукового ступеня доктора наук за профілем 20.02.14 “озброєння і військова техніка”, 05.13.06 “інформаційні технології” гриф: “цілком таємно”, “таємно”.

  В інституті проводиться патентна та винахідницька робота.

  Для забезпечення ефективного та якісного виконання наукових досліджень інститут співпрацює з іншими установами, підприємствами, з провідними вищими навчальними закладами, науково-виробничими підприємствами, насамперед, з Національним університетом оборони України, Центральним науково-дослідним інститутом Збройних Сил України, Центральним науково-дослідним інститутом озброєння і військової техніки Збройних Сил України та закладами вищої військової освіти.

  В інституті видається щоквартально Збірник наукових праць, який відповідає вимогам наукових періодичних видань та розміщений на Web-сторінці сайту інституту.

  З 2021 року інститут є організатором проведення Міжнародної науково-технічної конференції „Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку”, до роботи в якій запрошуються провідні науковці вищих навчальних закладів, наукових установ, підприємств всієї країни та зарубіжних партнерів.

  Крім того на протязі року науковці, науково-педагогічний склад інституту приймають участь у наукових конференціях та семінарах (втому числі в міжнародних).

  Курсанти інституту втілюють свої творчі задуми у воєнно-науковому товаристві курсантів, де вони поглинають у світ науки. Члени товариства щорічно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах на кращу наукову роботу та посідають призові місця. Щорічно проводиться воєнно-наукова конференція курсантів інституту, яка присвячена Дню науки.

  © Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

  Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

  ^ Наверх