Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Забезпечення якості освіти

Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», ДСТУ ISO 9000:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 та додатковим джерелам інформації:

Освіта - є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Система освіти ‒ сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними.

Освітній процес ‒ система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей.

Освітня діяльність ‒ діяльність закладів вищої освіти, що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб.

Вища освіта ‒ сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти.

Якість вищої освіти ‒ відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартам вищої освіти та/або договором про надання освітніх послуг.

Політика у сфері якості ‒ політика пов’язана з якістю. ( Політика у сфері якості — зазвичай це невід’ємна частина загальної політики організації, може бути узгоджена з баченням та місією організації та слугує структурною основою для встановлення цілей у сфері якості. Принципи управління якістю, викладені в стандарті ISO 9000:2015, можуть слугувати підґрунтям для встановлення політики у сфері якості).

Планування якості ‒ складова частина управління якістю, зосереджена на встановленні цілей у сфері якості та на визначенні операційних процесів і відповідних ресурсів, необхідних для досягнення цілей у сфері якості.

Забезпечення якості ‒ кладова частина управління якістю, зосереджена на створюванні впевненості в тому, що вимоги щодо якості буде виконано.

Контролювання якості ‒ складова частина управління якістю, зосереджена на виконуванні вимог щодо якості.

Поліпшення якості ‒ складова частина управління якістю, зосереджена на збільшуванні здатності виконувати вимоги щодо якості.

Якість освітньої діяльності ‒ рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг.


Система забезпечення якості реалізується через виконання наступних процедур:

1. Організації системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти.

2. Перегляду освітніх програм з визначеною періодичністю та постійним моніторингом.

3. Формування системи відповідальності всіх структурних підрозділів та співробітників за забезпечення якості.

4. Залучення здобувачів вищої освіти до забезпечення якості.

5. Щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах.

6. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників.

7. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи курсантів, за кожною освітньою програмою.

8. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом.

9. Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації.

10. Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

11. Втілення політики в сфері якості, її моніторингу та перегляду.


Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Порядок оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми

Глосарій

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти


1. Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних праціників

2. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників


3. Положення «Про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію


4. Положення «Про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад наукових та науково-педагогічних працівників Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію


5. Положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» (нова редакція 2021 рік) Наказ про введення в дію

Система заходів внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Положення «Про систему внутрішнього забезпеченн якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ВІТІ» 2016 рік


6. Наказ начальника інституту від 02.10.2023 року № 398 «Про утворення позаштатного відділу забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти»


7. Положення «Про Раду з якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в діюНаказ «Про створення Ради з якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту» (2022)

План роботи Ради з якості на 2022-2023 навчальний рік

Оприлюднені рішення засідання Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ВІТІ (2022-2023 навчальний рік):

Протокол №1 від 06.09.2022

Протокол №2 від 08.11.2022

Протокол №3 від 03.01.2023

Протокол №4 від 07.03.2023

Протокол №5 від 02.05.2023

Протокол №6 від 06.06.2023

Протокол №7 від 04.07.2023

Протокол №8 від 01.08.2023Наказ «Про створення Ради з якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту» 2021

План роботи Ради з якості на 2021-2022 навчальний рік

Оприлюднені рішення засідання Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ВІТІ (2021-2022 навчальний рік):

Протокол № 1 від 07.09.2021

Протокол № 2 від 02.11.2021

Протокол № 3 від 04.01.2022План роботи Ради з якості на 2020-2021 навчальний рік

Оприлюднені рішення засідання Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ВІТІ (2020-2021 навчальний рік):

Протокол № 1 від 08.09.2020

Протокол № 2 від 03.11.2020

Протокол № 3 від 05.01.2021

Протокол № 4 від 02.03.2021

Протокол № 5 від 04.05.2021

Протокол № 6 від 06.07.20218. Положення «Про порядок і умови преміювання працівників Збройних Сил України інституту на основі результатів діяльності в межах коштів на оплату праці»


9. Положення «Про порядок визначення рейтингів науково-педагогічних працівників у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут» Наказ про введення в дію


10. ПРОЄКТ Положення «Про порядок оцінки рейтингу наукової діяльності наукових працівників Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут».


11. Положення «Про огляд-конкурс з визначення кращої кафедри Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут». Наказ про введення в дію

Протокол засідання конкурсної комісії з номінації "Краща загальноосвітня кафедра" та "Краща випускова кфедра" огляду конкурсу "Краща кафедра року" від 25 грудня 2023 року.

Наказ начальника інституту від 11.12.2023 року № 504 Про оголошення конкурсу з визначення кращої кафедри інституту та призначення конкурсної комісії.

Наказ начальника інституту від 31.12.2021 року № 683 Про оголошення конкурсу з визначення кращої кафедри інституту та призначення конкурсної комісії.

ПРОЄКТ Положення «Про огляд-конкурс з визначення кращої кафедри Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут». Наказ про створення робочої групи з розробки Положення

ПРОЄКТ Положення «Про огляд-конкурс з визначення кращої кафедри Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут» (з пропозиціями від 17.09.2021 р.)

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх