Телефон Приймальної комісії: (044) 323-26-57            Telegram канал - Вступ до ВІТІ 2024            До уваги абітурієнтів: як отримати додаткові бали при вступі до ВІТІ у 2024 році           

Факультет інформаційних технологій


Положення про факультет інформаційних технологій Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (нова редакція від 03.02.2022)

Начальник факультету

полковник ЧЕРНЯ Ігор Петрович

Заступник начальника факультету
з морально-психологічного забезпечення

підполковник ГЕСЬ Євгеній Анатолійович


Факультет Інформаційних технологій є одним з основних організаційних і навчально-наукових структурних підрозділів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.

Основною метою діяльності Факультету є забезпечення умов, необхідних для здійснення освітньої діяльності, яка відповідає стандартам вищої освіти та забезпечує підготовку, згідно з державним замовленням, висококваліфікованих військових фахівців на рівнях вищої освіти перший (бакалаврський) рівень, другий (магістерський) рівень.

Освітня діяльність на факультеті забезпечує здобуття курсантами (студентами, слухачами) знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій, технічній та військовій сферах, необхідних для професійної діяльності, та їх інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку.
На Факультеті здійснюється підготовка:

1. Військових фахівців (курсантів) за очною (денною) формою навчання, за спеціальностями:

 • Комп’ютерні науки;
 • Інформаційні системи та технології.

2. Військовослужбовців контрактної служби в системі заочної форми навчання за рівнем вищої освіти перший (бакалаврський) рівень.

3. Підготовка на курсах підвищення кваліфікації офіцерів призваних за мобілізацією (слухачів).


Основні замовники на підготовку фахівців:

 • Командування військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ;
 • Головне управління розвідки МОУ;
 • Державна прикордонна служба України;
 • Служба безпеки України;
 • Служба зовнішньої розвідки.

Структура факультету

Основними структурними підрозділами Факультету є:

 • управління Факультету;
 • навчальна частина Факультету;
 • кафедра автоматизованих систем управління;
 • кафедра комп’ютерних інформаційних технологій;
 • кафедра технічного та метрологічного забезпечення;
 • підрозділи курсантів (студентів, слухачів).

Кафедра "АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ"

Начальник кафедри

полковник ТРОЦЬКО Олександр Олексанрович

кандидат технічних наук, доцент


Кафедра автоматизованих систем управління є випускною кафедрою та здійснює підготовку військових фахівців із рівнем вищої освіти перший (бакалаврський), другий (магістерський) за спеціальністю „126 Інформаційні системи та технології ”,спеціалізація „Автоматизовані системи управління військами та озброєнням”. Випускники кафедри підготовлені до професійної діяльності з супроводження та експлуатація автоматизованих систем управління військами, створення локальних обчислювальних мереж та застосування сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій для автоматизації процесів управління. Наукова та науково-технічна діяльність кафедри спрямована на дослідження та вдосконалення побудови сучасних інформаційно-обчислювальних мереж, розроблення теоретичних і прикладних засад інтелектуального управління потоками даних з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції на сході країни для створення новітніх систем мобільних радіомереж автоматизованого управління військами.


Кафедра "КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

Начальник кафедри

полковник БОВДА Едуард Миколайович

кандидат технічних наук, доцент


Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій є випускною кафедрою та здійснює підготовку військових фахівців із рівнем вищої освіти перший (бакалаврський), другий (магістерський) за спеціальністю „122 Комп’ютерні науки”, спеціалізація „Математичне, інформаційне і програмне забезпечення військових інформаційних систем”. Випускники кафедри підготовлені до професійної діяльності у проектуванні, створенні та експлуатації військових інформаційних систем, створення прикладного програмного забезпечення та застосування сучасних інформаційних технологій для автоматизації процесів управління. Наукова та науково-технічна діяльність кафедри спрямована на дослідження закономірностей побудови інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних і прикладних засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції на сході країни для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління військами та зброєю.


Кафедра "ТЕХНІЧНОГО ТА МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

Начальник кафедри

полковник ГРИЦЕНОК Константин Миколайович


Кафедра забезпечує фундаментальну технічну та метрологічну підготовку курсантів (студентів, слухачів). Процес навчання тісно пов’язаний з характером їх майбутньої професійної діяльності. Кафедра здійснює підготовку водіїв транспортних засобів категорій “В”, “С” з числа курсантів Інституту; надання воєнно-наукового супроводу, розробки та випробування телекомунікаційних засобів та АСУ польової компоненти системи військового зв’язку. Курсанти, які проходять підготовку на кафедрі, отримують навички експлуатації систем електроживлення засобів телекомунікацій та електростанцій і електроагрегатів різного призначення.

Кафедра здійснює наукову та науково-технічну діяльність за напрямами, які відносяться до компетенції Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України: розробка методів обґрунтування і контролю виконання вимог щодо формування номенклатури існуючих і нових систем (комплексів, зразків) озброєння та військової техніки і їх складових, методів оцінки впливу стандартизації, уніфікації і метрології на бойову ефективність, експлуатаційні, ремонтні і вартісні показники озброєння та військової техніки; дослідження проблем обґрунтування, формування і удосконалення систем експлуатації та відновлення озброєння і військової техніки; розробка шляхів забезпечення та дотримання заданих значень експлуатаційних і ремонтних характеристик; удосконалення управління експлуатацією та відновленням озброєння та військової техніки.


НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

ОСВІТНЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Головним завданням факультету є і залишається підготовка фахівців у галузі створення програмних і апаратних елементів та комплексів АСУВ, розвиток та удосконалення організації освітнього процесу, формування професійно-важливих особистісних якостей та військово-професійної майстерності, з використанням бойового досвіду безпосередньої участі офіцерів, які приймали та приймають участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України, подальший розвиток військових інформаційних систем, автоматизованих систем управління військами та розробки ЄАСУ Збройних Сил України, їх практична експлуатація і модернізація.

На базі інформаційно–телекомунікаційного вузла кафедри автоматизованих систем управління розгорнута локально-обчислювальна мережа інституту, яка об'єднує навчальні класи та аудиторії, обладнані сучасними засобами інформатизації навчального процесу. Викладання матеріалу супроводжується електронними презентаціями з використанням сучасних засобів інтерактивного навчання: мультимедійних дошок, оригінальних програмно-технічних комплексів, віртуальних лабораторій, систем дистанційного навчання та інше.

На кафедрі автоматизованих систем управліннярозгорнуто спеціалізований клас по вивченню обладнання фірми Cisco, в якому курсанти набувають навичок практичної роботи з сучасним обладнанням комп’ютерних мереж та вдосконалюють свої теоретичні знання з дисциплін кафедри.

На кафедрі «Технічного та метрологічного забезпечення» отримано ліцензії на підготовку водіїв категорії «В», «С».

Під час аудиторних занять та у години самостійної роботи, а також під час відпрацювання питань військово-наукової роботи, курсанти мають оперативний доступ до ресурсів та сервісів глобальної інформаційної мережі Інтернет. Створено сучасне середовище для підготовки військових фахівців з виконання завдань інформаційної боротьби в комп'ютеризованих системах, зокрема, забезпечення безпеки комп'ютеризованих систем, а також планування та нав'язування руйнівного кібернетичного впливу на комп'ютеризовані системи противника.

Курсанти та студенти, що навчаються за напрямком підготовки на факультеті є лауреатами та призерами Всеукраїнських та інститутських конкурсів студентських робіт.

Науково-педагогічній потенціал факультету складається з провідних вчених та висококваліфікованих фахівців.

На даний час освітню діяльність здійснюють 34 науково-педагогічних працівника, з них:

докторів наук – 3;

кандидатів наук – 13;

професорів – 2;

доцентів – 11;

старший науковий співробітник – 1.

Наукові інтереси викладачів факультету включають питання створення систем підтримки прийняття рішень з елементами штучного інтелекту; дослідження мережевих технологій з точки зору інформаційної безпеки; створення інтелектуальних систем навчання та розробка технологій дистанційного навчання; моделювання складних систем та автоматизація процесів управління ними; забезпечення безпеки інформації у комп'ютеризованих системах; розробки методології та способів нав'язування руйнівного кібернетичного впливу у кіберпросторі; дослідження питань підвищення ефективності функціонування інформаційно-пошукових систем; розробку інформаційно-розрахункових та аналітичних систем; підвищення ефективності технічного обслуговування і ремонту військової техніки зв'язку і автоматизації; зменшення працезатрат на технічне обслуговування і ремонт військової техніки зв'язку і автоматизації; підвищення якості зберігання засобів зв'язку і автоматизації Збройних Сил України; автоматизація процесів управління технічним забезпеченням зв'язку і АСУВ на всіх рівнях підпорядкування; оптимізація номенклатури засобів вимірювальної техніки з урахуванням їх морального стану, фізичного старіння та можливостей поставок для забезпечення.

На кафедрах ефективно діють гуртки військово-наукових товариств курсантів та студентів.

Науково-педагогічні працівники кафедр проводять додаткові заняття і консультації з курсантами та студентами.

На кафедрах проходить підготовка студентів та курсантів до захисту кваліфікаційних робіт.

ПРОВЕДЕННЯ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Виховна робота – це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на: високу ефективність навчального процесу; зміцнення військової дисципліни та правопорядку; згуртування військових колективів; формування і закріплення у військовослужбовців і військових підрозділів стійких психічних якостей, необхідних для виконання завдань військово-професійної діяльності, адекватно їх складності, значущості та важливості.

Процес виховання військовослужбовців на факультеті базується на основі формування у курсантів:

 • наукового світогляду;
 • духовності;
 • активної життєвої позиції;
 • переконаності;
 • психічної стійкості та психологічної готовності необхідних для виконання завдань військово-професійної діяльності;
 • військово-професійних знань, навичок, умінь;
 • професійної майстерності.

Основні зусилля у виховній роботі, гуманітарній та соціальній сферах зосереджено:

 • забезпечення неухильного дотримання конституційних прав і свобод військовослужбовців, працівників Збройних Сил з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією України, законами України з військових питань, статутами Збройних Сил України, іншими нормативно-правовими актами для самореалізації особистості;
 • зміцнення військової дисципліни та правопорядку, проведення заходів щодо профілактики правопорушень, визначення ефективності впливу окремих фактів на морально-психологічний стан особового складу і військову дисципліну в цілому; оцінка впливу рівня дисциплінованості на організованість і внутрішній порядок;
 • забезпечення безпечних умов проходження військової служби та праці військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, проведення заходів щодо профілактики травматизму, збереження життя і здоров’я особового складу факультету;
 • розвиток та удосконалення організації освітнього процесу, інноваційний підхід до системи військово-професійних знань, навичок та вмінь, формування професійно важливих особистісних якостей та військово-професійної майстерності;
 • забезпечення всебічного розвитку курсантів, формування і закріплення у них психолого-педагогічних знань, навичок і вмінь, якостей офіцера-лідера та стійких психічних якостей, необхідних для виконання завдань, що відповідають сучасним потребам Збройних Сил України;
 • організація психологічного супроводу освітнього процесу, життєдіяльності особового складу факультету, вивчення, прогнозування та корегування соціально-психологічних явищ у військових колективах, зняття психологічного навантаження;
 • підвищення професійної та методичної підготовки командно-виховного складу підрозділів, а особливо сержантського складу, розвиток у них вольових та організаторських здібностей, громадської та ділової зрілості, навчання їх інноваційним методам роботи;
 • широке використання активних методів і форм (інноваційних технологій) під час проведення заходів військово-патріотичної, культурно-виховної та просвітницької роботи, організації відпочинку особового складу факультету;
 • пропаганда національної культури і духовності, утвердження української мови, посилення державницької і патріотичної спрямованості освітнього процесу, створення необхідних умов культурного та духовного самовдосконалення, розвитку творчих здібностей і талантів;
 • активізацію військово-патріотичного виховання, формування у військовослужбовців національно-патріотичних цінностей, ідей вірності Конституції України, Військовій присязі, бойовим традиціям, гордості за Збройні Сили України із використанням досвіду безпосередньої участі офіцерів та курсантів, які приймали та приймають участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України;
 • здійснення ефективного моніторингу соціальних процесів усіх категорій військовослужбовців з метою виявлення потреб, запитів, соціальних проблем, скарг і заяв тощо та оперативне реагування на них;
 • постійний моніторинг, профілактика і попередження дезінформації серед особового складу та недопущення зміни життєвих переконань та моральних орієнтирів.
 • пропаганда здорового способу життя, фізичної та психологічної загартованості військовослужбовців.
 • ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА І СПОРТ

  Особлива увага приділяється розвитку фізичної культури та спорту. Особовий склад факультету має можливість відвідувати різноманітні спортивні секції, гуртки та басейн.

  КУРСАНТСЬКИЙ ПОБУТ

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2024.

Питання щодо вступу надсилайте на: [email protected] або [email protected]

^ Наверх