УВАГА, до 31 жовтня 2021 року оголошено додатковий набір на кафедру Військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. Довідка за телефоном: (067) 555-87-37, (044) 256-22-59, (044) 256-23-94 (щодня).

Збірник №1 - 2019 рік


ЗМІСТ


1. 1. Гурський Т.Г., Степаненко Є.О., Шишацький А.В. Оцінка граничної дальності зв’язку на сучасних радіо- та радіорелейних лініях

В статті проведено розрахунки очікуваної граничної дальності зв’язку для цифрових радіорелейних інтервалів, засобів широкосмугового безпроводового доступу та УКХ радіозасобів при різних швидкостях передачі інформації.

Ключові слова: рівняння радіолінії, умови здійснення радіозв’язку, втрати у вільному просторі, енергетичний запас, технічні характеристики радіозасобів.

2. Івченко М.М., Яровий В.С., Гришина Н.С., Ткач В.О., Побережець Т.В. Напрями вдосконалення системи технічного обслуговування засобів звʼязку та АСУ ЗС України

У статті, на основі раніше проведеного аналізу системи технічного обслуговування засобів зв’язку і АСУ та у звязку з поступленням на постачання військ зв`язку ЗС України радіостанцій на новій елементній базі вперше висвітлено питання видів та існуючих рівнів їх технічного обслуговування, які застосовуються фірмами виробниками, а також необхідність вдосконалення нині діючої системи технічного обслуговування та внесення змін до керівних документів з технічного забезпечення.

Ключові слова: система технічного обслуговування, профілактичне та позапланове обслуговування, рівні обслуговування..

3. Жук О.В. Оцінка ефективності методів управління безпроводовими сенсорними мережами

У статті запропонована методика оцінки ефективності методів управління безпроводовими сенсорними мережами. Методика дозволяє виділити допустиму множину методів управління, які задовольняють вимогам до конкретної БСМ та визначити діапазон їх використання.

Ключові слова: безпровідні сенсорні мережі, оцінка ефективності управління.

4. Карабань О.В., Драглюк О.В., Зінченко М.О., Бондаренко Т.В. Аналіз характеристик апаратури внутрішнього зв’язку та комутації призначеної для використання у бронетехніці в Збройних силах України

У статті проведено порівняльний аналіз функціональних можливостей апаратури внутрішнього зв’язку та комутації на основі результатів, які були отримані при проведенні випробувань систем. Зроблено висновки щодо можливості застосування апаратури у Збройних cилах України.

Ключові слова: внутрішній зв'язок, апаратура внутрішнього зв’язку та комутації, переобладнання військової техніки, радіостанції.

5. Креденцер Б.П., Могилевич Д.І., Кононова І.В., Пантась І.О. Оцінка надійності телекомунікаційного обладнання мережі спеціального призначення з урахуванням збоїв

У статті розроблено аналітичну модель надійності телекомунікаційного обладнання з часовим резервуванням при повній та обмеженій вихідній інформації з урахуванням стійких відмов та збоїв.

Ключові слова: збої, відмови, надійність, часове резервування.

6. Кротов В.Д., Ткаченко А.Л., Науменко О.Г. Аналіз методів управління трафіком при забезпеченні QoS в мобільних радіомережах тактичної ланки управління

У статті запропоновані класифікація типів трафіка і аналіз відомих методів управління трафіком при забезпеченні QoS з точки зору доцільності їх застосування в мобільних радіомережах тактичної ланки управління. Обґрунтована необхідність вдосконалення методів (протоколів) управління трафіком при забезпеченні QoS в даній мережі.

Ключові слова: мобільна радіомережа, управління трафіком, якість обслуговування, продуктивність мережі, доставка даних.

7. Ольшанський В.В., Петрова Д.В. Алгоритм оцінювання просторових параметрів сигналів з псевдовипадкових перестроюванням робочої частоти

В роботі розглядається задача оцінювання параметрів сигналів з псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти в залежності від електромагнітної обстановки в каналі зв’язку. Розроблено алгоритм оцінки просторових параметрів джерел радіовипромінювань в умовах впливу завад та завмирань сигналів.

Ключові слова: завадозахищеність, псевдовипадкове перестроювання робочої частоти, спектральний аналіз.

8. Петров Д.В., Пилипчук Ю.В., Яровий В.С., Троцько Л.Г. Аналіз можливості застосування технології MCWILL у телекомунікаційних мережах спеціального призначення

Стаття присвячена визначенню можливості застосування технології McWiLL у телекомунікаційних мережах спеціального призначення. Розглянуто технічні характеристики технології McWiLL. Зазначено переваги та недоліки технології, а також перспективи використання технології у телекомунікаційних мережах спеціального призначення.

Ключові слова: McWiLL, мережа спеціального призначення.

9. Радзівілов Г.Д., Залужний О.В., Залужна С.В. Аналіз достовірності прийому дискретних повідомлень в системах радіозв’язку без зворотного каналу

Проведено аналіз достовірності прийому дискретних повідомлень в системах радіозв’язку без зворотного каналу з урахуванням структурних завад. Встановлено закономірності впливу кількості частот передавання, часу роботи системи, завадової обстановки та структури повідомлень на взаємопов’язні значення ймовірності їх правильного прийому та хибного спрацювання.

Ключові слова: одностороння радіопередача, достовірність прийому дискретних повідомлень, хибне спрацювання, ймовірність хибного спрацювання, ймовірність правильного прийому.

10. Радзівілов Г.Д., Фесенко О.Д. Аналіз способів реалізації автономних систем навігації БпЛА

У статті розглянуто побудова систем автоматичного управління маршрутом польоту БПЛА в режимі автономного супроводження. Обґрунтовано можливість застосування інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень та елементів штучних нейронних мереж для збільшення часу польоту в автономному режимі. На основі проведеного систематичного аналізу та узагальнення наявного досвіду розроблено рекомендації щодо побудови комплексних автономних систем навігацій в умовах відсутності сигналу глобальної супутникової системи навігації.

Ключові слова: безпілотні літальні апарати, навігаційні системи, системи автоматичного контролю польоту, нейронні мережі.

11. Романов О.І., Нестеренко М.М., Фесьоха Н.О. Аналіз сучасних технологій віртуалізації для побудови інформаційно-телекомунікаційних систем

Аналіз сучасних технологій віртуалізації для побудови інформаційно-телекомунікаційних систем. У статті проводиться аналіз сучасних технологій віртуалізації, порівняльний аналіз віртуальних машин і контейнерів, наведені переваги та недоліки використання цих технологій для побудови елементів ІТС.

Ключові слова: технології віртуалізації, методи технологій віртуалізації, віртуалізація серверів, повна віртуалізація, паравіртуалізація, віртуалізація мережевих функцій.

12. Слюсар В.І., Остапчук В.М., Симоненко О.А., Троцько О.О. Модель оцінювання дисперсій помилок демодуляції OFDM сигналів при звʼязку з високошвидкісними обʼєктами

У статті запропоновано модель оцінювання амплітудних складових OFDM сигналів, отриманих за допомогою методів демодуляції, що враховують ефект нелінійних частотних спотворень, які виникають у піднесучих внаслідок обертання лінії візування передавача повідомлень за час приймання OFDM-пакета. Дана модель дозволяє ще на етапі проектування системи зв'язку із БПЛА визначити припустимий порядок QAM-модуляції OFDM і N-OFDM сигналів при передачі даних з борту високошвидкісних об'єктів.

Ключові слова: Orthogonal frequency-division multiplexing, безпілотний літальний апарат, ефект Допплера, девіація частоти, нижня границя Крамера-Рао, інформаційна матриця Фішера.

13. Степаненко Є.О. Модель позиціонування телекомунікаційної аероплатформи для оптимізації пропускної здатності вузлів зони покриття

Запропоновано аналітичну модель розрахунку пропускної здатності наземних вузлів, що обслуговуються телекомунікаційною аероплатформою. Описано ітераційний алгоритм пошуку місця розташування в просторі телекомунікаційної аероплатформи, яке забезпечує максимізацію пропускної здатності вузлів зони покриття.

Ключові слова: наземно-повітряна мережа, пропускна здатність, телекомунікаційна аероплатформа.

14. Ткаченко А.Л., Троцик С.М., Ліманська О.Л., Гуржій І.А. Модель розрахунку кількісних показників додаткових втрат в каналі радіозв’язку

У статті запропонована формула для визначення додаткових втрат (завмирань) сигналу в середовищі розповсюдження радіохвиль на виході радіоприймача каналу радіозв’язку, яка може бути використана в системах радіозв’язку для врахування впливу завмирань та подальшої їх компенсації.

Ключові слова: завмирання, канал зв’язку, потужність, загасання, опір вхідного каскаду, коефіцієнт підсилення.

15. Уривський Л.О., Мошинська А.В., Осипчук С.О. Аналіз можливостей організації мобільного зв'язку в умовах надзвичайних ситуацій на основі стандартів 802.11ХХ

Проблема, на вирішення якої спрямована робота ¬– це забезпечення надійним зв’язком і своєчасною та якісною інформацією пошуково-рятувальних робіт в зоні надзвичайної ситуації (НС) завдяки застосуванню безпроводових мереж із мобільними абонентами, телекомунікаційних наземних вузлів, ефективному управлінні ними із одночасним забезпеченням структурно-функціональної зв’язності мобільних компонент в умовах їх швидкого та непередбачуваного переміщення. Об’єкт дослідження – телекомунікаційна мобільна мережа на основі стандартів ІЕЕЕ 802.11хх для використання в умовах НС. Предмет дослідження – можливість організації мобільного зв’язку на основі стандартів ІЕЕЕ 802.11хх в умовах НС. Наукова новизна роботи полягає в обгрунтуванні доцільності організації мобільного зв’язку на основі стандартів ІЕЕЕ 802.11хх в умовах НС.

Ключові слова: надзвичайна ситуація, мобільний зв’язок, стандарти ІЕЕЕ 802.11хх

Автори номера
Пам’ятка для автора
 

СОДЕРЖАНИЕ


1. Гурский Т.Г., Степаненко Е.А., Шишацкий А.В. Оценка предельной дальности связи на современных радио- и радиорелейных линиях

В статье проведены расчёты ожидаемой дальности связи для цифровых радиорелейных интервалов, средств широкополосного доступа и УКВ радиосредств при разных скоростях передачи информации.

Ключевые слова: радиолинии, условия осуществления радиосвязи, потери в свободном пространстве, энергетический запас, технические характеристики радиосредств.

2. Ивченко Н.Н., Яровой В.С., Гришина Н.С., Ткач В.А., Побережец Т.В. Направления совершенствования систем технического обслуживания средств связи и АСУ ВС Украины

В статье, на основе ранее проведенного анализа системы технического обслуживания средств связи и АСУ и в связи с поступлением на снабжение войск связи ВС Украины радиостанций на новой элементной базе впервые освещены вопросы видов и существующих уровней их технического обслуживания применяемых фирмами производителями, а также необходимость совершенствования ныне действующей системы технического обслуживания и внесения изменений в руководящие документы по техническому обеспечению.

Ключевые слова: система технического обслуживания, профилактическое и внеплановое обслуживание, уровне обслуживания.

3. Жук О.В. Оценка эффективности методов управления беспроводными сенсорными сетями

В статье проведен анализ методов маршрутизации, которые используются в беспроводных сенсорных сетях. Определены недостатки и преимущества указанных методов и даны рекомендации по синтезу новых и усовершенствованию существующих методов.

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, оценка эффективности управления.

4. Карабань А.В., Драглюк А.В. Зинченко М.А, Бондаренко Т.В. Анализ характеристик аппаратуры внутренней связи и коммутации предназначенной для использования на бронетехнике в ВС Украины

В статье проведен сравнительный анализ функциональных возможностей аппаратуры внутренней связи и коммутации на основании результатов, которые были получены при проведении испытаний. Сделаны выводы о возможности применения аппаратуры в Вооруженных cилах Украины.

Ключевые слова: внутренняя связь, аппаратура внутренней связи и коммутации, переоборудование военной техники, радиостанции.

5. Крененцер Б.П., Могилевич Д.И., Кононова И.В., Пантась И.О. Оценка надежности телекоммуникационного оборудования сети специального назначения с учетом сбоев

В статье разработано аналитическую модель надежности телекоммуникационного оборудования с временным резервированием при погной и ограниченной информации с учетом стойких отказов и сбоев. .

Ключевые слова: сбои, отказы, надежность, временное резервирования.

6. Кротов В.Д., Ткаченко А.Л., Науменко А.Г. Анализ методов управления трафиком при обеспечении QoS в мобильных радиосетях тактичного звена управления

В статье предложены классификация и анализ известных методов управления трафиком при обеспечении QoS с точки зрения целесообразности их применения для мобильной радиосети тактического звена управления. Обоснована необходимость улучшения и разработки новых методов для управления трафиком с заданным качеством обслуживания в рассматриваемой сети.

Ключевые слова: мобильная радиосеть, управление трафиком, качество обслуживания, производительность сети, доставка данных.

7. Ольшанский В.В., Петрова Д.В. Алгоритм оценки пространственных параметров сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты

В работе рассматривается задача оценивания параметров сигналов с псевдослучайным перестроением рабочей частоты в зависимости от электромагнитной обстановки в канале связи. Разработан алгоритм оценки пространственных параметров источников радиоизлучений в условиях воздействия помех и затуханий сигналов.

Ключевые слова: помехозащищенность, псевдослучайная перестройка рабочей частоты, спектральный анализ.

8. Петров Д.В., Пилипчук Ю.В., Яровой В.С., Троцько Л.Г. Анализ возможности применения технологии McWiLL в телекоммуникационных сетях специального назначения

Статья посвящена определению возможности применения технологии McWiLL в телекоммуникационных сетях специального назначения. Рассмотрены технические характеристики технологии McWiLL. Отмечено преимущества и недостатки технологии, а также перспективы использования технологии в телекоммуникационных сетях специального назначения.

Ключевые слова: McWiLL, сеть специального назначения.

9. Радзивилов Г.Д., Залужный О.В. Анализ достоверности приёма дискретных сообщений в системах радиосвязи без обратного канала

Проведен анализ достоверности приема дискретных сообщений в системах радиосвязи без обратного канала с учетом структурных помех. Определены закономерности влияния количества частот передачи, времени роботы системы, помеховой обстановки и структуры сообщений на взаимосвязанные значения вероятности правильного приёма и ложного срабатывания.

Ключевые слова: односторонняя радиопередача, достоверность приема дискретных сообщений, ложное срабатывание, вероятность ложного срабатывания, вероятность правильного приема.

10. Радзивилов Г.Д., Фесенко О.Д. Анализ способов реализации автономных систем навигаций БПЛА

В статье рассмотрены построения систем автоматического управления маршрутом полета БПЛА в режиме автономного сопровождения. Обоснована возможность применения интеллектуальной системы поддержки принятия решений и искусственных нейронных сетей для увеличения времени полета в автономном режиме. На основе проведенного систематического анализа и обобщения имеющегося опыта разработаны рекомендации по построению комплексных автономных систем навигаций в условиях отсутствия сигнала глобальной спутниковой системы навигации.

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, навигационные системы, системы автоматического контроля полета, нейронные сети.

11. Романов О.И., Нестеренко Н.Н., Фесьоха Н.А. Анализ современных технологий виртуализации для построения информационно-телекоммуникационных систем

В статье проводится анализ современных технологий виртуализации, сравнительный анализ виртуальных машин и контейнеров, приведены преимущества и недостатки использования этих технологий для построения элементов ИТС.

Ключевые слова: технологии виртуализации, методы технологий виртуализации, виртуализация серверов, полная виртуализация, паравиртуализация, виртуализация сетевых функций.

12. Слюсар В.И., Остапчук В.Н., Симоненко А.А., Троцко А.А. Модель оценивания дисперсий ошибок демодуляции OFDM сигналов при связи с высокоскоростными объектами

В статье предложена модель оценивания амплитудных составляющих OFDM сигналов, полученных с помощью методов демодуляции, учитывающих эффект нелинейных частотных искажений, возникающих в поднесущих вследствие вращения линии визирования передатчика сообщений за время приема OFDM-пакета. Данная модель позволяет еще на этапе проектирования системы связи с БПЛА определить допустимый порядок QAM-модуляции OFDM и N-OFDM сигналов при передаче данных с борта высокоскоростных объектов.

Ключевые слова: Orthogonal frequency-division multiplexing, беспилотный летательный аппарат, эффект Допплера, девиация частоты, нижняя граница Крамера-Рао, информационная матрица Фишера.

13. Степаненко Е.А. Модель позиционирования телекоммуникационной аэроплатформы для оптимизации пропускной способности узлов зоны ее покрытия

Предложена аналитическая модель расчета пропускной способности наземных узлов, обслуживаемых телекоммуникационной аэроплатформой. Описан итерационный алгоритм поиска местоположения в пространстве телекоммуникационной аэроплатформы, обеспечивающее максимизацию пропускной способности узлов зоны покрытия.

Ключевые слова: наземно-воздушная сеть, пропускная способность, телекоммуникационная аэроплатформ.

14. Ткаченко А.Л., Трицик С.М., Лиманская О.Л., Гуржий И.А. Определение количественных показателей замираний в канале радиосвязи

В статье предложена формула для определения дополнительных потерь сигнала в среде распространения радиоволн на выходе радиоприемника канала радиосвязи, которая может быть использована в системах радиосвязи для учета влияния замираний и дальнейшей их компенсации.

Ключевые слова: замирание, канал связи, мощность, затухание, сопротивление входного каскада, коэффициент усиления.

15. Урывский Л.А., Мошинская А.В., Осипчук С.А. Анализ возможностей организации мобильной связи в условиях чрезвычайных ситуаций на основе стандартов 802.11хх

Проблема, на решение которой направлена работа – это обеспечение надежной связью, своевременной и качественной информацией поисково-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) благодаря применению беспроводных сетей с мобильными абонентами, телекоммуникационных наземных узлов, эффективном управлении ими с одновременным обеспечением структурно-функциональной связности мобильных компонент в условиях их быстрого и непредсказуемого перемещения. Объект исследования – телекоммуникационная мобильная сеть на основе стандартов IEEE 802.11хх для использования в условиях ЧС. Предмет исследования – возможность организации мобильной связи на основе стандартов IEEE 802.11хх в условиях ЧС. Научная новизна работы заключается в обосновании целесообразности организации мобильной связи на основе стандартов IEEE 802.11хх в условиях ЧС.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, мобильная связь, стандартов IEEE 802.11хх

Авторы номера
Памятка для автора
 

CONTENTS


1. T. Hurskyi, E. Stepanenko, A. Shishatskyi Evaluation of boundary communication range of modern radio and radio relay links

The calculations of the expected communication distances for radio relay, wireless wideband access and UHF radio communication means for different data rates have been performed in the article.

Keywords: radio links, conditions for the implementation of radio communications, losses in free space, energy reserves, technical characteristics of radio facilities.

2. M. Ivchenko, V. Yarovyi, N. Grishina, V. Tkach, T. Poberezhets Directions for improving the maintenance systems for communication facilities and the Ukrainian

Armed Forces automated control system. The article, forsts on the a previously conducted analysis of the system of maintenance of communications equipment and automated control systems, and in connection with the arrival of radio stations on the new element base for the supply of communications troops of the Ukrainian Armed Forces, issues of types and existing levels of their technical maintenance used by manufacturers now are highlighted, as well as the need to improve the current system of maintenance and changes to the guidance documents on technical support.

Keywords: maintenance system, preventive and unscheduled maintenance, service level.

3. А. Zhuk The method of estimation efficiency of control methods wireless sensors networks

The method of estimation efficiency of control methods wireless sensors networks has been considered. The method allows to allocate an allowable set of control methods that meet the requirements for a specific wireless sensor network and determine the ranges of their effective use. The results will be used in the design of military tactical systems.

Keywords: wireless sensor networks, management performance evaluation.

4. A. Karaban, A. Dragluk M. Zinchenko, T. Bondarenko Analysis characteristics intercom and switching equipment designed for use in armored vehicles in the Armed Forces of Ukraine

The article provides a comparative analysis of the functionality of the intercom and switching equipment based on the results that were obtained during testing Conclusions are drawn about the possibility of using equipment in the Armed Forces of Ukraine.

Keywords: intercom, intercom and switching equipment, re-equipment of military equipment, radio stations.

5. B. Kredentser, D. Мogylevych, I. Kononova, I. Pantas Evaluation of reliability of telecommunication equipment, special purpose network taking into account on failures

The article presents an analytical model of reliability facilities with time reservation under full and limited raw data including permanent failures and abruptions.

Keywords: failures, failures, reliability, temporary redundancy.

6. V. Krotov, A. Tkachenko, A. Naumenko Analysis of the Traffic Control Methods for QoS Applicable to Improve Performance of Tactical Mobile Radio Network

In this paper, analysis of the known traffic control methods for QoS assurance in terms of the feasibility of their application to increase the performance of the tactical mobile radio network are offered. The necessity of developing methods to managing traffic intensity with quality of service in this network is proved.

Keywords: mobile radio network, network management, data management.

7. V. Olshanskiy, D. Petrova An algorithm for estimating the spatial parameters of signals with a pseudo-random tuning of the operating frequency

The paper deals with the problem of estimating the parameters of signals with a pseudo-random rebuilding of the operating frequency depending on the electromagnetic environment in the communication channel. A algorithm has been developed for estimating the spatial parameters of radio emission sources in the presence of interference and fading signals.

Keywords: noise immunity, pseudo-random frequency tuning, spectral analysis.

8. D. Petrov, Y. Pylypchuk, V. Yarovyi, L. Trotsko Analysis of possibilities McWiLL technology in telecommunication networks special

The article is devoted to determining the possibility of McWiLL technology in telecommunication networks of special purpose. Technical characteristics of McWiLL technology are considered. Advantages and disadvantages of technology the, as well as prospects for use of technology in telecommunication networks of special purpose are highlighted.

Keywords: McWiLL, a special purpose network.

9. G. Radzivilov, O. Zaluzhnyi, S. Zaluzhna The analysis of the reliability of discrete messages in radio communication systems without a return channel

In this article, reliability of receiving discrete messages in the radio communication systems without a return channel, taking into account structural interference is analyzed. The influence patterns of the transmission frequencies number, time operation system, interference environment and message structure to the interrelated values of the correct receiving probability and false detecting are determined.

Keywords: one-way radio transmission, the reliability of receiving discrete messages, false positives, the probability of false positives, the probability of correct reception.

10. G. Radzivilov, O. Fesenko Analysis of ways to implement autonomous UAV navigation systems

In the article the bases of construction of systems of automatic control of the UAV flight route in the mode of autonomous support are considered. The possibility of applying the intellectual decision-making system is substantiated of decision making support and artificial neural networks for the increase of flight time in the autonomous mode is substantiated. On the basis of systematic analysis and generalization of existing experience, recommendations for the construction of complex autonomous navigation systems in the absence of the signal of the global satellite navigation system have been developed.

Keywords: unmanned aerial vehicles, navigation systems, automatic flight control systems, neural networks.

11. O. Romanov, M. Nesterenko, N. Fesokha Analyze modern technologies for virtualization for prompting information and telecom systems

In the statistics, an analysis of the state-of-the-art technologies of the virtual technologies, a temporary analysis of the virtual machines and containers, conducted by means of the new technologies and technologies for the development of the ІТS.

Keywords: virtualization technologies, methods of virtualization technologies, server virtualization, full virtualization, paravirtualization, virtualization of network functions.

12. V. Slyusar, V. Ostapchuk, O. Symonenko, O. Trotsko Model for estimating error dispersions of OFDM signal demodulation when communicating with high-speed objects

The model for the amplitude components of the OFDM signals estimating obtained using demodulation methods taking into account the effect of nonlinear frequency distortions occurring in the subcarriers due to the rotation of the transmitter`s line of sight during the OFDM packet reception was proposed in the article. At the design stage of a UAV communication system the proposed model allows to determine the acceptable order of QAM modulation of OFDM and N-OFDM signals when transmitting data from the high-speed objects.

Keywords: Orthogonal frequency-division multiplexing, unmanned aerial vehicle, Doppler effect, frequency deviation, Kramer-Rao lower bound, Fisher information matrix.

13. E. Stepanenko Positioning model of telecommunication aeroplatform to optimize the capacity of nodes in its coverage area

An analytical model is proposed for calculating the capacity of ground nodes serviced by the telecommunications aerospace platform. An iterative algorithm for finding a location in the space of a telecommunications aeroplatform, which maximizes the throughput of nodes in the coverage area, is described.

Keywords: ground-air network, capacity, telecommunication aeroplatforms.

14. A. Tkachenko S. Trotsik, A. Limanskaya, I. Gurzhiy Determination of quantitative indicators of radio channel fading

The article proposes a formula for determining fading in the medium of radio waves propagation at the output of the radio receiver of the radio communication channel, which can be used in radio communication systems for recording and compensation of the fading quantitative indices.

Keywords: fading, communication channel, power, attenuation, input stage resistance, gain.

15. L. Uryvsky, A. Moshуnska, S. Osуpchuk The possibilities analysis of the organizing the mobile communications for emergency situations based on 802.11xx standards

The problem that the work is aimed at is providing reliable communications, timely and high-quality information delivery of the rescue operations in the emergency zones through the use of wireless networks with mobile subscribers, telecommunications ground nodes, and efficient management of them while ensuring structural and functional connectivity of mobile components in terms of their rapid and unpredictable movement. The object of study is a telecommunications mobile network based on IEEE 802.11xx standards for use in emergency cases. The subject of the research is the possibility of organizing the mobile communications based on IEEE 802.11xx standards in emergency situations. The scientific novelty of the work is to justify the feasibility of organizing mobile communications based on IEEE 802.11xx standards in emergency situations.

Keywords: emergency, mobile communications, IEEE 802.11xx standards.

About authors
References
 

Документ без названия

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2021.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх