УВАГА, до 31 жовтня 2021 року оголошено додатковий набір на кафедру Військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. Довідка за телефоном: (067) 555-87-37, (044) 256-22-59, (044) 256-23-94 (щодня).

Збірник №3 - 2018 рік


ЗМІСТ


1. Гриценок К.М., Гурський Т.Г. Методика формування діаграми спрямованості кільцевої антенної решітки радіостанції мобільної радіомережі в умовах навмисних завад

Розроблена методика управління діаграмоутворенням засобів радіозв’язку у складі мережі Ad Hoc з використанням адаптивних антенних решіток, яка дозволяє підвищити завадозахищеність радіолінії та зв’язність радіомережі

Ключові слова:мобільна радіомережа, адаптивна антенна решітка, діаграмоутворення, навмисна завада

2. Гуржій П.М., Гуржій І.А., Прис Г.П. Обгрунтування можливості підвищення коефіцієнта стиску цифрових зображень шляхом зменшення комбінаторної надмірності масивів колірних координат

У статті розглядається можливість підвищення ефективності функціонування телекомунікаційних мереж за рахунок скорочення обсягів цифрових зображень, що передаються. Обґрунтовується можливість зменшення комбінаторної надмірності цифрових відеоданих.

Ключові слова: телекомунікаційні мережі, методи стиску зображень, надмірність, довжини серій, коефіцієнт стиску

3. Жук О.В. Метод побудови часткового покриття в безпроводових сенсорних мережах військового призначення

У статті запропоновано метод побудови часткового покриття (а – покриття) в безпроводових сенсорних мережах військового призначення. Метод модифікує базовий алгоритм побудови повного покриття в алгоритм часткового покриття (a-покриття). Для реалізації методу запропонована нові метрики та правила перевірки якості покриття (зв’язності, рівномірного розподілу вузлів), які забезпечують побудову покриття заданої якості та дозволяють отримати граничну оцінку значення віддаленої непокритої відстані (максимальна відстань до точки покриття). Метод дозволяє підвищити тривалість функціонування сенсорної мережі на 10-15 %.

Ключові слова: безпроводові сенсорні мережі, часткове покриття, тривалість функціонування.

4. Здоренко Ю.М., Фесьоха В.В. Нейро-нечітка система виявлення вторгнень в інформаційно-телекомунікаційних мережах

В статті запропоновано систему виявлення вторгнень в інформаційно-телекомунікаційних мережах, яка основана на використанні математичного апарату нечітких множин та нейронних мереж.

Ключові слова:Ключові слова: аномалія, система запобігання вторгнень, нейронна мережа, нечітка логіка.

5. Лукіна К.В., Сова О.Я., Марилів О.О., Олексенко В.П. Аналіз методів вибору головного вузла кластера в радіомережах класу MANET

В статті проаналізовані методи кластеризації та вибору головного вузла кластера, які застосовуються в мобільних радіомережах класу MANET. Сформульовані вимоги до них. Проведена класифікація, визначені їх переваги та недоліки. Визначені можливі (перспективні) напрямки їх подальшого розвитку та вдосконалення.

Ключові слова: кластеризація, вузол-координатор, мобільні радіомережі, MANET, Mobile Ad-hoc Networks, ГВК, координація, цільова функція.

6. Ольшанський В.В. Аналіз характеристик систем радіозв’язку з технологією MIMO I

У роботі проведена оцінка частотної ефективності та завадостійкості систем радіозв’язку, побудованих за технологією MIMO. Показано перевагу систем MIMO в порівнянні з системами радіозв’язку без рознесення (один передавач - один приймач) і системами радіозв’язку з рознесенням (один передавач - багато приймачів)

Ключові слова: радіозв’язок, багатопроміневість, завадостійкість

7. Павленко О.А., Бірюков П.В. Перспективи застосування волоконно-оптичних, сейсмічних датчиків виявлення порушень зон охорони військових об’єктів

Перспективи застосування волоконно-оптичних, сейсмічних датчиків виявлення порушень зон охорони військових об’єктів. Розглянуто використання технічних засобів виявлення в охороні військових об’єктів, проаналізовані волоконно-оптичні, сейсмічні датчики виявлення та окреслені перспективи їх застосування в системі охорони військових об’єктів України.

Ключові слова: військові об’єкти, технічні засоби охорони, волоконно-оптичні датчики виявлення, сейсмічні датчики виявлення

8. Панченко І.В., Восколович О.І., Колтовсков Д.Г. Способи підвищення швидкості передачі даних в безпроводових сенсорних мережах з використанням LORA

В роботі розглядається залежність між ступенем перекриття та міжсимвольною інтерференцією (МСІ) в системі широкосмугового зв’язку LORA.

Ключові слова:LORA, міжсимвольна інтерференція, безпроводові сенсорні мережі

9. Романюк В.А., Степаненко Є.О. Алгоритми побудови топології мереж радіозв’язку з телекомунікаційними аероплатформами

Запропоновано алгоритми побудови топології мереж радіозв’язку з телекомунікаційними аероплатформами, що виконують роль повітряних шлюзів та формують повітряну мережу. Алгоритми базуються на модифікованих алгоритмах кластерного аналізу FOREL, k-середніх та дозволяють забезпечити зв’язність мережі, оптимізувати зони покриття, мінімізувати кількість телекомунікаційних аероплатформ

Ключові слова:топологія, алгоритми кластеризації, FOREL, k-середніх, мережа телекомунікаційних аероплатформ

10. Романюк В.А., Стрєла Т.С. Класифікація методів кластеризації в безпроводових сенсорних мережах

У статті проведена класифікація і аналіз методів кластеризації в безпроводових сенсорних мережах. Розглядаються основні методи кластерного аналізу, схеми роботи цих методів та їх переваги та недоліки. Визначені фактори, які необхідно враховувати при розробці алгоритмів маршрутизації та плануванні безпроводових сенсорних мереж

Ключові слова: безпроводові сенсорні мережі, кластеризація, енергозбереження, кластерний аналіз

11. 11. Руденко В.І., Бондаренко О.Є., Сергієнко А.В., Остапук О.І. Розрахунок зон доступу радіорелейними та тропосферними засобами зв’язку

В статті проведена методика розрахунку максимального значення дальності зони доступу на яку буде забезпечуватися передача інформації з заданою швидкістю та вірогідністю забезпечення зв’язку при необхідному значенні якості під час розгортанні польових радіорелейних та тропосферних ліній зв’язку.

Ключові слова:розрахунок зон доступу, радіорелейні, тропосферні засоби зв’язку.

12. Сальник С.В. Метод інтелектуальної ідентифікації параметрів трафіка в мобільних радіомережах військового призначення

У статті запропоновано метод інтелектуальної ідентифікації параметрів трафіка в мобільних радіомережах військового призначення. Розробка методу ідентифікації трафіка в мобільних радіомережах ґрунтувалося на комплексному застосуванні нейронних мереж та нечіткої логіки. Суть розробленого методу полягає в технічній ідентифікації параметрів трафіка з урахуванням функціонування мобільних радіомереж військового призначення нейронами нейронної мережі Хебба з проведенням навчання мережі без учителя на основі зворотнього поширення нововиявлених значень параметрів трафіка. Розробка методу дозволила спростити процес ідентифікації параметрів трафіка в мобільних радіомережах військового призначення в режимі реального часу, за рахунок використання алгоритму самонавчання нейронної мережі Хебба.

Ключові слова:ідентифікація трафіка, передача даних, мобільна радіомережа, нейронна мережа, нечітка логіка.

13. Солодовник В.І. Алгоритм адаптивної модуляції та просторового мультиплексування у багатоантенних системах безпроводового зв’язку

Проведено аналіз ефективності функціонування сучасних одно і багатоантенних систем безпроводового зв’язку, які забезпечують високу швидкість передачі інформації. Запропоновано алгоритм адаптивної модуляції та просторового мультиплексування для сучасних багатоантенних системпередачі цифрової інформації у релеївському каналі зв’язку з обмеженою нестаціонарністю для досягнення максимальної спектральної ефективності з урахуванням статистичних параметрів каналів.

Ключові слова:системи безпроводового зв’язку, спектральна ефективність, MIMO, адаптація

14. Толюпа С.В., Штаненко С.С., Берестовенко Г.В. Класифікаційні ознаки систем виявлення атак та напрямки їх побудови

Системи виявлення мережевих вторгнень і виявлення ознак атак на інформаційні системи вже давно застосовуються як один з необхідних рубежів оборони інформаційних систем. На сьогодні системи виявлення вторгнень і атак зазвичай являють собою програмні або апаратно-програмні рішення, які автоматизують процес контролю подій, що відбуваються в інформаційній системі або мережі, а також самостійно аналізують ці події в пошуках ознак проблем безпеки. Оскільки кількість різних типів і способів організації несанкціонованих проникнень в чужі мережі за останні роки значно збільшилася, системи виявлення атак (СВА) стали необхідним компонентом інфраструктури безпеки більшості організацій.

Ключові слова: хакерська атака, марковська модель, байєсовські методи, метод опорних векторів, нечітка логіка, генетичні алгоритми, інтелектуальна система підтримки прийняття рішень.

15. Хорошко В.О., Калантаєвська С.В. Метод корекції зображення, отримуємого з БПЛА при наявності шумів і завад

В статті запропоновано метод локалізації краю об’єкта на основі гауссової низькочастотної фільтрації. Розроблена та досліджена математична модель локалізації краю зображення з використанням синтезованого зображення з накладеним шумом.

Ключові слова: безпілотні літальні апарати (БПЛА), метод локалізації краю зображення, гауссоїда, градієнт, перепад яскравості, координати краю зображення.

16. Чередниченко О.Ю., Гук О.М., Куцаєв В.В., Шугалій О.О. Аналіз кібернетичних інцидентів на території України та базові методи кібернетичного захисту від них

У статті проведено аналіз сучасних кібервтручань на території України в період з 2014 по 2017 роки. На основі аналізу підібрані та розглянуті основні методи захисту від найбільш поширених кібератак в Україні.

Ключові слова:кібервтручання, кібератака, SDN, DDoS, кібербезпека, кібероборона

Автори номера
Пам’ятка для автора
 

СОДЕРЖАНИЕ


1. Гриценок К.Н., Гурский Т.Г. Методика формирования диаграммы направленности кольцевой антенной решетки радиостанции мобильной радиосети в условиях преднамеренных помех

Разработана методика управления диаграммообразованием средств радиосвязи в составе сети Ad Hoc с использованием адаптивных антенных решеток, позволяющая повысить помехозащищенность и связность радиосети.

Ключові слова:

2. Гуржий П.Н., Гуржий И.А, Прис Г.П., Коваленко И.Г. Обоснование возможности повышения коэффициента сжатия цифровых изображений путем уменьшения комбинаторной избыточности массивов цветовых координат

В статье рассматриваются пути увеличения эффективности функционирования телекоммуникационных систем за счет уменьшения объёмов передаваемых цифровых изображений. Обосновывается возможность уменьшения комбинаторной избыточности цифровых видеоданных.

3. Жук А.В. Метод построения частичного покрытия в беспроводных сенсорных сетях военного назначения

В статье предложен метод построения частичного покрытия (а- покрытие) в беспроводных сенсорных сетях военного назначения. Метод модифицирует базовый алгоритм построения полного покрытия в алгоритм частичного покрытия (a-покрытие). Для реализации метода предложена новые метрики и правила проверки качества покрытия (связности, равномерного распределения узлов), которые обеспечивают построение покрытия заданного качества и позволяют получить предельную оценку значения удаленного непокрытого расстоянии (максимальное расстояние до точки покрытия). Метод позволяет повысить продолжительность функционирования сенсорной сети на 10-15%.

4. Здоренко Ю.М., Фесёха В.В. Нейро-нечеткая система выявления вторжений в информационно-телекоммуникационных сетях

В статье предложена система обнаружения вторжений в информационно-телекоммуникационных сетях, основанная на использовании математического аппарата нечетких множеств и нейронных сетей.

5. Дворник В.Н., Мусиенко В.А., Ивченко Н.Н., Ткач В.А. Структура, состав аппаратных технического обеспечения модульного типа тактического звена управления и определение количества рабочих мест в зависимости от загрузки

В статье проанализированы методы кластеризации и выбора главного узла кластера, используемые в радиосетях класса MANET. Сформулированы требования к ним. Проведена классификация, определены их достоинства и недостатки, а также перспективы дальнейшего развития и усовершенствования.

6. Ольшанский В.В. Анализ характеристик систем радиодоступа с технологией MIMO.

В работе проведена оценка частотной эффективности и помехоустойчивости систем радиосвязи, построенных по технологии MIMO. Показано преимущество систем MIMO по сравнению с системами радиосвязи без разнесения (один передатчик - один приемник) и системами радиосвязи с разнесением (один передатчик - много приемников).

7. Павленко О.А., Бирюков П.В. Перспективы применения волоконно-оптических, сейсмических датчиков обнаружения нарушений зон охраны военных объектов

Рассмотрено использование технических средств обнаружения в охране военных объектов, проанализированы волоконно-оптические, сейсмические датчики обнаружения и очерчены перспективы их применения в системе охраны военных объектов Украины.

8. Панченко И.В., Восколович А.И., Колтовсков Д.Г. Увеличение скорости передачи данных в беспроводных сенсорных сетях с использованием LORA

В работе рассматривается зависимость между степенью перекрытия и межсимвольной интерференцией (МСИ) в системе широкополосной связи LORA

9. Романюк В.А., Степаненко Е.А. Алгоритмы построения топологии сетей радиосвязи с телекоммуникационными аэроплатформами

Предложены алгоритмы построения топологии наземных сетей с использованием телекоммуникационных аэроплатформ, выполняющих роль воздушных шлюзов и формирующих воздушную сеть. Алгоритмы основаны на модифицированных алгоритмах кластерного анализа FOREL, k-средних и позволяют найти решения, обеспечивающие связность сети, оптимизацию зон покрытия, минимизацию количества телекоммуникационных аэроплатформ.

10. Марылив Е.А., Сова О.Я., Лукина Е.В., Олексенко В.П. Анализ методов управления потоками данных в мобильных радиосетях на транспортном уровне модели OSI

В статье рассматриваются протоколы транспортного уровня, которые используются в информационно-телекоммуникационных сетях. Проводится анализ методов управления потоками данных с помощью протоколов транспортного уровня модели OSI проводных и беспроводных сетей связи.

11. Ляшенко Г.Т., Бондаренко Т.В., Чередниченко А.Ю. Расчет электромагнитной совместимости станций WiMAX

В работе проведены расчеты необходимого частотно-территориального разнесения станций WiMAX, размещенных на пункте управления, или в непосредственной близости при развертывании полевой тактической сети связи.

12. Рибка С.В., Корольов А.П. Методика квантования коэффициентов передаточной функции цифровых фильтров на основе частотной выборки

Предложена методика квантования коэффициентов передаточной функции цифровых фильтров на основе частотной выборки, которая основана на определении достаточной разрядности сигнальных процессоров и позволяет уже на этапе аппроксимации учесть и устранить возможные искажения частотных характеристик, возникающие за счет ограниченной размерности разрядной сетки процессоров.

13. Романюк А.В. Задачи управления сбором данных мониторинга БпЛА в беспроводных сенсорных сетях

Рассмотрены задачи определение параметров полета БпЛА и кластеризации беспроводной сенсорной сети при использовании БпЛА в качестве воздушного шлюза. Определены целевые функции управления сетью. Представлена аналитическая модель расчета расхода энергии батареи узлом сети и алгоритм нахождения необходимого количества кластеров сети.

14. Скулиш М.А., Романов О.И., Нестеренко Н.Н. Принцип прогнозирования необходимого виртуального ресурса облачной системы для оператора мобильной святи

Планирования ресурсов системы обслуживания служебных потоков оператора мобильной связи является важной задачей при организации гетерогенной телекоммуникационной среды. В статье предложен принцип прогнозирования необходимого виртуального ресурса в облаке для обеспечения эффективной работы гетерогенной телекоммуникационной среды, который позволит, используя данные системы мониторинга, рассчитать конфигурацию системы обслуживания и расписание использования ресурсов с целью обеспечения показателей эффективности.

15. 15. Чевардин В.Е., Шкицкий В.В., Пономарев А.А. Перспективы развития криптографических генераторов псевдослучайных последовательностей стойких к квантовому криптоанализу

Определены угрозы современным криптосистемам с появлением квантовых компьютеров. Представлены основные виды перспективных постквантовых криптографических алгоритмов. Представлена классификация известных генераторов псевдослучайных последовательностей. Представлены результаты сравнения времени необходимого для квантового и классического криптоанализа асимметричных криптосистем. Предложен альтернативный путь развития перспективных генераторов псевдослучайных последовательностей, построенных на основе изоморфных преобразований эллиптических кривых.

Авторы номера
Памятка для автора
 

CONTENTS


1. E. Bovda Model of the telecommunication network monitoring and forecasting with the use of urban neural networks

The article analyzes the existing approaches and methods of the forecasting of telecommunication network state. The problem of control system of telecommunication network is considered. It is shown the importance of solving the problem of prediction on the timely response of the to network preparation administrator in critical situations. The method of the productivity of data transmission routes forecasting in the telecommunication network, which is based on the modified Elman's recurrence neural network, is proposed. This method can increase the accuracy and speed of forecasting the productivity of routes in the network by increasing the bandwidth of the network and reducing the computational complexity of the neural networ.

Keywords:

2. O. Zhuk, V. Romaniuk, E. Stepanenko Analysis of objectives for covering targets and algorithms for their solution in wireless sensor networks

The main tasks of covering targets in wireless sensor networks are considered, mathematical statements of optimization problems are described and the main algorithms for their solution are

Keywords:

3. O. Zagrebelny Improved probabilistic method of media access control for TDMA mobile radio networks

In the article, based on the analysis of the probabilistic method for setting time slots for mobile radio networks based on TDMA, it is shown that in networks in which there are many unassigned time slots, it is expedient to determine the probability of using nodes of unassigned slots differentially, taking into account their hierarchy level in the network and the speed of movement. An improved probabilistic method is proposed, in which each node potentially uses all time slots, and nodes with a „higher priorityˮ are given a greater probability of access

Keywords:

4. O. Kopіika, L. Korotchenko Approaches to building a modern IT infrastructure as the basis for creating a single information space

The article analyzes the methods of building the system architecture of the information infrastructure that are used in the Data Center. The main principles of adaptive infrastructure design are considered. Deficiencies and advantages of the mentioned methods and principles are determined and recommendations are given regarding the creation of the integrated information space.

Keywords:

5. O. Kuvshinov, T. Hurskyi, K. Gritsenok, A. Shishatsky The analysis of operational modes and perspectives of combat usage of modern military UHF radio stations of foreign production

The Analysis of operational modes of radio stations of „Aselsan” and „Harris” companies' production were maiden in the article. Their advantages and disadvantages and, also, possible variants of communication's organization were defined.

Keywords:

6. V. Kuzavkov, Y. Redziuk Justification strategy choice of maintenance and repairing of automation means in modern conditions

The article gives a list of main types (strategies) of maintenance, their advantages and disadvantages were taking into account the latest achievements in the field of diagnosing the technical state of communications and command control automation (justification of new diagnostic parameters and methods). The possibility of „returnˮ to the stochastic model of maintenance and repairing is offered, the real prerequisites of such a transition were substantiated.

Keywords:

7. V. Makarchuk, N. Masesov, M. Zinchenko, Z. Ponomarenko The main tasks and classification of decision support systems in the advanced automated communication systems for military formations

The article reflects the authors' views about the main tasks and classification of decision support systems in the advanced communication management systems.

Keywords:

8. V. Malykh, L. Bondarenko, A. Ostapuk, V. Rudenko The usage of staff models for assessing the troop control system etate in planning and during the operation (combat)

The article reflects the authors on views the introduction into the practice of the staffs of the troop control system calculations state during planning and during the operation (combat).

Keywords:

9. I. Panchenko, O. Voskolovich, I. Chyrilov, D. Koltovskov The option to calculate the probability of a bit error range the in low-speed data transmission systems LORA

The paper considers the usage of LORA technology in difficult interruptions. The mathematical dependences for calculating the probability of a bit error range in received messages under the influence of a fading signal due to multipath are obtained.

Keywords:

10. G. Radzivilov, O. Fesenko The compensastion of errors of inertial MEMS metering sensors based on the Madgwick filter

The article analyzes the existing basic methods of UAV orientation in space and analyzes the processing of sensor readings to determine the orientation with the help of the Madgwick filter.

Keywords:

11. O. Romanov, M. Nesterenko, T. Dong, D. Fediushyna The model of wireless access system based on Li-Fi technology

The article the studies modern technology of Li-Fi,it considers its architecture and existing standards, the main components of this wireless access network, which uses the visible spectrum for information transfer. The article also offers an analytical model that allows to determine the requirements of the performance indicators of Li-Fi wireless access systems.

Keywords:

12. A. Romaniuk Method of the date collecting in wireless sensor networks with unmanned aerial vehicles

An analysis of existing approaches to the collection of information in wireless sensor networks using unmanned aerial vehicles (UAV) are carried out. The main tasks of sensor network management for organization of monitoring information collection using UAV. A new method for collecting information in wireless sensor networks is proposed.

Keywords:

13. I. Romaniuk Retrospective of the strategic (defense) planning development in the Armed Forces of Ukraine

The article provides a retrospective of the strategic (defense) planning system development in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine in the period from 1992 to present.

Keywords:

14. I. Samoylov, A. Shevchenko, S. Artiukh Consistent approach for extraction of unclear relations of the interval type from experimental data

It is offered the consistent approach for extraction of unclear relations of the interval type from experimental data, which will reduce the time of building fuzzy model and minimize the consequences to uncertainties, caused inexact input data.

Keywords:

15. A. Sergienkо, O. Stanovich, O. Bondarenko, V. Rydenko Analysis of the application of telecommunications airplanes to provide communication in the tactical control link

The article analyzes the use of telecommunication airplanes for communication in tactical control, the list of tasks that are being performed, the advantages and disadvantages of using telecommunications airplanes.

Keywords:

16. V. Solodovnick The method of adaptive joint transmitter-receiver spatial modulation for high-rate wireless communication systems

Adaptive algorithm of optimal transmit and received antennas sets activation of given configuration MIMO-systems is proposed to provide maximization of data transmission rate without sacrificing of noise-immunity requirements. The method is based on the structural-parametrical optimization of joint transmit-received spatial modulation and consists in activated transmit-received antennas sets and size of amplitude-phase modulation signal constellation selection accordingly to channel state information.

Keywords:

17. T. Strela, V. Romaniuk, A. Zhuk, V. Oleksenko Analysis of methods to improve and maintain quality of service in wireless sensor networks

The article classifies and analyzes the known methods QoS in traditional wireless networks and wireless sensor networks. The main differences in the development of methods for WSN are identified, the shortcomings and advantages of these methods are pointed out and recommendations are given for providing methods quality of service in wireless sensor networks.

Keywords:

About authors
References
 

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2021.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх