УВАГА, до 31 жовтня 2021 року оголошено додатковий набір на кафедру Військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. Довідка за телефоном: (067) 555-87-37, (044) 256-22-59, (044) 256-23-94 (щодня).

Збірник №1 - 2018 рік


ЗМІСТ


1. Бовда Е.М. Модель моніторингу та прогнозування стану телекомунікаційної мережі з використанням нечітких нейронних мереж

В статті проведено аналіз існуючих підходів та методів прогнозування стану телекомунікаційної мережі. Розглянуто завдання системи управління телекомунікаційною мережею. Показана важливість рішення завдання прогнозування по вчасному реагуванню адміністратором на підготування мережі при критичних ситуаціях. Запропоновано метод прогнозування продуктивності маршрутів передачі даних в телекомунікаційній мережі, якій побудовано на модифікованій рекурентній нейронній мережі Ельмана. Даний метод дозволяє підвищити точність та швидкість прогнозування продуктивності маршрутів у мережі за рахунок збільшення пропускної спроможності мережі та зменшення обчислювальної складності нейронної мережі

Ключові слова: моніторинг, прогнозування, нечітка нейронна мережа, мережа Ельмана

2. Жук О.В., Романюк В.А., Степаненко Є.О. Аналіз задач покриття цілей та алгоритми їх рішення в безпровідних сенсорних мережах

Аналіз завдань покриття цілей та алгоритми їх вирішення в бездротових сенсорних мережах. Розглянуто основні задачі покриття цілей в бездротових сенсорних мережах, описані математичні постановки оптимізаційних задач і розглянуті основні алгоритми їх вирішення.

Ключові слова: покриття цілей, безпроводові сенсорні мережі, алгоритми покриття

3. Загребельний О.Ю. Удосконалений імовірнісний метод управління доступом до середовища передачі для мобільних радіомереж на основі TDMA

У статті на основі аналізу імовірнісного методу завдання часових слотів для мобільних радіомереж на основі TDMA показано, що у мережах, в яких існує множина непризначених часових слотів, доцільно визначати ймовірність використання вузлами непризначених слотів диференційовано, з урахуванням їх рівня ієрархії в мережі та швидкості руху. Пропонується удосконалений імовірнісний метод, при якому кожним вузлом потенційно використовуються всі часові слоти, причому вузлам з “вищим пріоритетом” надається більша ймовірність доступу.

Ключові слова:управління доступом, методи доступу, MANET.

4. Копійка О.В., Коротченко Л.А. Підходи до побудови сучасної It – інфраструктури як основи для створення єдиного інформаційного простору

Аналіз завдань покриття цілей та алгоритми їх вирішення в бездротових сенсорних мережах. Розглянуто основні задачі покриття цілей в бездротових сенсорних мережах, описані математичні постановки оптимізаційних задач і розглянуті основні алгоритми їх вирішення.

Ключові слова: єдиний інформаційний простір, інфраструктурні та функціональні сервіси, сервісно-орієнтована архітектура, інформаційні сервіси та архітектура центру обробки даних.

5. Кувшинов О.В., Гурський Т.Г., Гриценок К.М., Шишацький А.В. Аналіз режимів роботи та перспектив бойового застосування сучасних військових УКХ радіостанцій іноземного виробництва

В роботі проведено аналіз режимів роботи УКХ радіостанцій виробництва компаній “Aselsan” та “Harris”, визначено їх переваги та недоліки, можливі варіанти організації зв’язку.

Ключові слова: діагностика, стратегія технічного обслуговування та ремонту, вдосконалений індукційний метод, засоби зв’язку та автоматизації управління військами.

6. Кузавков В.В., Редзюк Є.В. Аналіз стратегій технічного обслуговування і ремонту засобів зв’язку та автоматизації управління військами I

У статті відображені погляди авторів на основні завдання та класифікацію систем підтримки прийняття рішень у перспективних системах управління зв’язком

Ключові слова:

7. Макарчук В.І., Масесов М.О., Зінченко М.О., Пономаренко З.М. Основні завдання та класифікація систем підтримки прийняття рішень у перспективних автоматизованих системах управління зв’язком військових формувань

У статті відображені погляди авторів на основні завдання та класифікацію систем підтримки прийняття рішень у перспективних системах управління зв’язком

Ключові слова:автоматизована система управління, система підтримки прийняття рішень, особа, яка приймає рішення, інформаційне забезпечення

8. Малих В.В., Бондаренко Л.О., Остапук А.И., Руденко В.І. Застосування штабних моделей оцінки стану системи управління військами при плануванні та в ході операції (бою)еж

У статті відображені погляди авторів на впровадження в практику роботи штабів проведення розрахунків стану системи управління військами при плануванні та в ході операції (бою).

Ключові слова:

9. Панченко І.В., Восколович О.І., Чурілов І.О., Колтовсков Д.Г. Модель розрахунку ймовірності бітової помилки в системах низькошвидкісної передачі даних LORA

В роботі розглянуто варіант використання технології LORA в складних завадових умовах. Отримані математичні залежності для розрахунку ймовірності бітової помилки прийнятих повідомлень при дії завмирань сигналу внаслідок багатопроменевого поширення

Ключові слова:LORA, СSS, міжсимвольна інтерференція, завмирання

10. Радзівілов Г.Д., Фесенко О.Д. Компенсація похибкок інерціальних вимірювальних датчиків МЕМС на основі фільтра Маджвіка’язку

У статті проведено аналіз існуючих основних методів орієнтації БПЛА в просторі та аналіз обробки показників датчиків для визначення орієнтації за допомогою фільтру Маджвіка.

Ключові слова: безпілотний літальний апарат, інерціальна навігаційна система, мікро електромеханічна систем

11. Романов О.І., Нестеренко М.М., Донг Т.Т., Федюшина Д.М. Модель системи бездротового доступу на базі технології LI-FI

У статті проведено дослідження сучасної технології Li-Fi, розглянуто її архітектуру та існуючі стандарти, основі складові даної мережі бездротового доступу, що використовує видимий спектр для передачі інформації. Також в статті запропонована аналітична модель, яка дозволяє визначити вимоги до показників функціонування Li-Fi систем бездротового доступу.

Ключові слова:Light Fidelity, Visible Light Communication, LED, енергія світлового сигналу, modem PLC-VLC.

12. Романюк А.В. Метод збору інформації моніторингу в бездротових сенсорних мережах з використанням безпілотних літальних апаратів.

Проведено аналіз існуючих підходів щодо збору інформації в бездротових сенсорних мережах за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Розглянуто основні завдання управління сенсорної мережею для організації збору інформації моніторингу з використанням БпЛА. Запропоновано новий метод збору інформації в бездротових сенсорних мережах, описані математичні постановки оптимізаційних задач і запропонований алгоритм реалізації методу.

Ключові слова:збір інформації моніторінга, безпроводові сенсорні мережі, БпЛА.

13. Романюк І.М. Ретроспектива розвитку системи стратегічного (оборонного) планування в Збройних силах України

В статті подана ретроспектива розвитку системи стратегічного (оборонного) планування в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України в період з 1992 року по теперішній час.

Ключові слова:розбудова, будівництво, розвиток, реформування, стратегічне планування, оборонне планування на основі спроможностей, Державна (цільова) програма, Стратегічний оборонний бюлетень України

14. Самойлов І.В., Шевченко А.С., Артюх С.Г. Послідовний метод видобування нечітких відношень інтервального типу з експериментальних даних

У статті запропоновано послідовний підхід для видобування нечітких відношень інтервального типу з експериментальних даних, який дозволить зменшити час на побудову нечіткої моделі та мінімізувати наслідки невизначеності через неточні вхідні дані.

Ключові слова:нечіткі відношення, нечіткі правила, експериментальні дані, генетичний алгоритм, нейронна мережа, нейрон-нечітка мережа, інтервальна функція належності

15. Сергієнко А.В., Станович О.В., Бондаренко О.Є., Руденко В.І. Аналіз застосування телекомунікаційних аероплатформ для забезпечення зв’язку в тактичній ланці управління

У статті проведено аналіз використання телекомунікаційних аероплатформ для зв’язку в тактичній ланці управління, перелік завдань, що ними виконуються, переваги та недоліки застосування телекомунікаційних аероплатформ.

Ключові слова:телекомунікаційні аероплатформи, безпілотні літальні апарати, аеростати

16. Солодовник В.І. Метод адаптивної об’єднаної прийомо-передавальної просторової модуляції для високошвидкісних систем безпроводового зв’язку

Запропоновано адаптивний алгоритм оптимальної активації наборів передавальних та приймальних антен МІМО-системи заданої конфігурації, що забезпечує максимізацію швидкості передачі інформації зі збереженням вимог до завадостійкості. Метод ґрунтується на структурно-параметричній оптимізації системи об’єднаної приймально-передавальної просторової модуляції та полягає у виборі наборів активованих антен на передачі та на прийомі, а також розміру ансамбля сигналів амплітудно-фазової модуляції з урахуванням статистичних параметрів каналів.

Ключові слова:просторова модуляція, MIMO, швидкість передачі, системи безпроводового зв’язку

17. Стрела Т.С., Романюк В.А., Жук О.В., Олексенко В.П. Аналіз методів підвищення та забезпечення якості обслуговування в безпроводових сенсорних мережах

У статті проведена класифікація і аналіз відомих методів забезпечення QoS у традиційних безпровідних мережах та безпровідних сенсорних мережах. Визначено основні відмінності методів для БСМ, вказано недоліки та переваги зазначених методів та надано рекомендації щодо розробки методів для забезпечення заданої якості обслуговування в безпроводових сенсорних мережах.

Ключові слова:безпроводові сенсорні мережі, якість обслуговування, продуктивність мережі, методи QoS

Автори номера
Пам’ятка для автора
 

СОДЕРЖАНИЕ


1. Бовда Э.Н. Модель мониторинга и прогнозирования состояния телекоммуникационной сети с использованием нечеткой нейронной сети

В статье проведен анализ существующих подходов и методов прогнозирования состояния телекоммуникационной сети. Рассмотрены задачи системы управления телекоммуникационной сетью. Показана важность решения задачи прогнозирования по своевременному реагированию администратором на подготовку сети при критических ситуациях. Предложен метод прогнозирования производительности маршрутов передачи данных в телекоммуникационной сети, которой построен на модифицированной рекуррентной нейронной сети Эльмана. Данный метод позволяет повысить точность и скорость прогнозирования производительности маршрутов в сети за счет увеличения пропускной способности сети и уменьшения вычислительной сложности нейронной сети.

Ключові слова:

2. Жук О.В., Романюк В.А., Степаненко Е.А. Анализ задач покрытия целей и алгоритмы их решения в беспроводных сенсорных сетях

Рассмотрены основные задачи покрытия целей в беспроводных сенсорных сетях, описаны математические постановки оптимизационных задач и рассмотрены основные алгоритмы их решения.

Ключові слова:

3. Загребельный О.Ю. Усовершенствованный вероятностный метод управления доступом к среде передачи для мобильных радиосетей на основе TDMA

В статье на основе анализа вероятностного метода задания временных слотов для мобильных радиосетей на основе TDMA показано, что в сетях, в которых существует множество неназначенных временных слотов, целесообразно определять вероятность использования узлами неназначенных слотов дифференцированно, с учетом их уровня иерархии в сети и скорости движения. Предлагается усовершенствованный вероятностный метод, при котором каждым узлом потенциально используются все временные слоты, причем узлам с „высшим приоритетомˮ предоставляется большая вероятность доступа.

Ключові слова:

4. Копейка О.В, Коротченко Л.А. Подходы к построению современной ИТ– инфраструктуры как основы для создания единого информационного пространства

В статье проведен анализ методов построения системной архитектуры информационной инфраструктуры, которые используются в Центре обработки данных. Рассмотренные основные принципы адаптивного дизайна инфраструктуры. Определены недостатки и преимущества отмеченных методов, принципов и предоставлены рекомендации относительно создания единого информационного пространства.

Ключові слова:

5. Кувшинов А.В., Гурский Т.Г., Гриценок К.Н., Шишацкий А.В. Анализ режимов работы и перспектив боевого применения современных военных УКВ радиостанций иностранного производства

В работе проведен анализ режимов работы УКВ радиостанций производства компаний „Aselsan” и „Harris”, определены их преимущества и недостатки, возможные варианты организации связи.

6. Кузавков В.В., Редзюк Є.В. Обоснование выбора стратегии технического обслуживания и ремонта средств автоматизации в современных условиях

В статье приведен перечень основных видов (стратегий) технического обслуживания, их преимущества и недостатки с учетом новейших достижений в области диагностирования технического состояния средств связи и автоматизации управления войсками (обоснование новых диагностических параметров и методов). Предоставляться „возвращениеˮ к стохастической модели технического обслуживания и ремонта, обоснованно реальные предпосылки такого перехода

7. Макарчук В.И., Масесов Н.А., Зинченко М.А,. Пономаренко З.Н. Основные задачи и классификация систем поддержки принятия решений в перспективных автоматизированных системах управления связью военных формирований

В статье отражены взгляды авторов на основные задачи и классификацию систем поддержки принятия решений в перспективных системах управления связью.

Ключові слова

8. Малых В.В., Бондаренко Л.О., Остапук А.И., Руденко В.И. Применение штабных моделей оценки состояния системы управления войсками при планировании и в ходе операции (боя)

В статье отражены взгляды авторов на внедрение в практику работы штабов проведения расчетов состояния системы управления войсками при планировании и в ходе операции (боя)

Ключові слова:система управления, пункты управления, информационные направления, живучесть, оперативность, скрытность.

9. Панченко И.В., Восколович А.И., Чурилов И.А., Колтовсков Д.Г. Вариант расчета вероятности битовой ошибки в системах низкоскоростной передачи данных LORA

В работе рассмотрен вариант использования технологии LORA в сложных помеховых условиях. Полученные математические зависимости для расчета вероятности битовой ошибки принятых сообщений при воздействии замираний сигнала вследствие многолучевого распространения.

Ключові слова:

10. Радзивилов Г.Д., Фесенко О.Д. Компенсация погрешности инерциальных измерительных датчиков МЭМС на основе фильтра Маджвикази

В статье проведен анализ существующих основных методов ориентации БПЛА в пространстве и анализ обработки показаний датчиков для определения ориентации с помощью фильтра Маджвика.

Ключові слова: методи QoS

11. Романов А.И., Нестеренко Н.Н., Донг Т.Т. Федюшина Д.М. Модель системы беспроводного доступа на основе технологии Li-Fi

В статье проведено исследование современной технологии Li-Fi, рассмотрено ее архитектуру и существующие стандарты, основные составляющие этой сети беспроводного доступа, которая использует видимый спектр для передачи информации. Также в статье предложена аналитическая модель, которая позволяет определить требования к показателям функционирования Li-Fi систем беспроводного доступа.

Ключові слова:

12. Романюк А.В. Метод сбора информации мониторинга в беспроводных сенсорных сетях с использованием беспилотных летательных аппаратов

Проведен анализ существующих подходов по сбору информации в беспроводных сенсорных сетях с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Рассмотрены основные задачи управления сенсорной сетью для организации сбора информации мониторинга с использованием БпЛА. Предложен новый метод сбора информации в беспроводных сенсорных сетях и алгоритм его реализации.

Ключові слова:

13. Романюк И.Н. Ретроспектива развития стратегического (оборонного) планирования в Вооруженных силах Украины

В статье подана ретроспектива развития системы стратегического (оборонного) планирования в Министерстве обороны Украины и Вооруженных Силах Украины в период с 1992 года по настоящее время.

Ключові слова:

14. Самойлов И.В., Шевченко А.С., Артюх С.Г. Последовательный метод извлечения нечетких отношений интервального типа из экспериментальных данных

В статье предложен последовательный подход для извлечения нечетких отношений интервального типа из экспериментальных данных, который позволит сократить время на построение нечеткой модели и минимизировать последствия неопределенности, вызванные неточными входными данными.

Ключові слова:

15. Сергиенко А.В., Станович А.В., Бондаренко О.Е., Руденко В.И. Анализ применения телекоммуникационных аэроплатформ для обеспечения связи в тактическом звене управленияT

В статье проведен анализ использования телекоммуникационных аэроплатформ для связи в тактическом звене управления, перечень задач, которые выполняются, преимущества и недостатки применения телекоммуникационных аэроплатформ.

Ключові слова:

16. Солодовник В.И. Метод адаптивной объединенной приемо-передающей пространственной модуляции для высокоскоростных систем беспроводной связи

Предложен адаптивный алгоритм оптимальной активации наборов передающих и приемных антенн МІМО-системы заданной конфигурации, которая обеспечивает максимизацию скорости передачи информации с сохранением требований к помехоустойчивости. Метод основан на структурно-параметрической оптимизации системы объединенной приемо-передающей пространственной модуляции и заключается в выборе наборов активированных антенн на передающей и приемной стороне, а также размера ансамбля сигналов амплитудно-фазовой модуляции с учетом статистических параметров каналов.

Ключові слова:

17. Стрела Т.С., Романюк В.А., Жук О.В., Олексенко В.П. Анализ методов повышения и обеспечения качества обслуживания в беспроводных сенсорных сетях

В статье проведена классификация и анализ известных методов обеспечения QoS в традиционных беспроводных сетях и беспроводных сенсорных сетях. Определены основные различия методов для БСС, указано недостатки и преимущества этих методов и даны рекомендации по разработке методов для обеспечения заданного качества обслуживания в беспроводных сенсорных сетях специального назначения.

Ключові слова:

Авторы номера
Памятка для автора
 

CONTENTS


1. E. Bovda Model of the telecommunication network monitoring and forecasting with the use of urban neural networks

The article analyzes the existing approaches and methods of the forecasting of telecommunication network state. The problem of control system of telecommunication network is considered. It is shown the importance of solving the problem of prediction on the timely response of the to network preparation administrator in critical situations. The method of the productivity of data transmission routes forecasting in the telecommunication network, which is based on the modified Elman's recurrence neural network, is proposed. This method can increase the accuracy and speed of forecasting the productivity of routes in the network by increasing the bandwidth of the network and reducing the computational complexity of the neural networ.

Keywords:

2. O. Zhuk, V. Romaniuk, E. Stepanenko Analysis of objectives for covering targets and algorithms for their solution in wireless sensor networks

The main tasks of covering targets in wireless sensor networks are considered, mathematical statements of optimization problems are described and the main algorithms for their solution are

Keywords:

3. O. Zagrebelny Improved probabilistic method of media access control for TDMA mobile radio networks

In the article, based on the analysis of the probabilistic method for setting time slots for mobile radio networks based on TDMA, it is shown that in networks in which there are many unassigned time slots, it is expedient to determine the probability of using nodes of unassigned slots differentially, taking into account their hierarchy level in the network and the speed of movement. An improved probabilistic method is proposed, in which each node potentially uses all time slots, and nodes with a „higher priorityˮ are given a greater probability of access

Keywords:

4. O. Kopіika, L. Korotchenko Approaches to building a modern IT infrastructure as the basis for creating a single information space

The article analyzes the methods of building the system architecture of the information infrastructure that are used in the Data Center. The main principles of adaptive infrastructure design are considered. Deficiencies and advantages of the mentioned methods and principles are determined and recommendations are given regarding the creation of the integrated information space.

Keywords:

5. O. Kuvshinov, T. Hurskyi, K. Gritsenok, A. Shishatsky The analysis of operational modes and perspectives of combat usage of modern military UHF radio stations of foreign production

The Analysis of operational modes of radio stations of „Aselsan” and „Harris” companies' production were maiden in the article. Their advantages and disadvantages and, also, possible variants of communication's organization were defined.

Keywords:

6. V. Kuzavkov, Y. Redziuk Justification strategy choice of maintenance and repairing of automation means in modern conditions

The article gives a list of main types (strategies) of maintenance, their advantages and disadvantages were taking into account the latest achievements in the field of diagnosing the technical state of communications and command control automation (justification of new diagnostic parameters and methods). The possibility of „returnˮ to the stochastic model of maintenance and repairing is offered, the real prerequisites of such a transition were substantiated.

Keywords:

7. V. Makarchuk, N. Masesov, M. Zinchenko, Z. Ponomarenko The main tasks and classification of decision support systems in the advanced automated communication systems for military formations

The article reflects the authors' views about the main tasks and classification of decision support systems in the advanced communication management systems.

Keywords:

8. V. Malykh, L. Bondarenko, A. Ostapuk, V. Rudenko The usage of staff models for assessing the troop control system etate in planning and during the operation (combat)

The article reflects the authors on views the introduction into the practice of the staffs of the troop control system calculations state during planning and during the operation (combat).

Keywords:

9. I. Panchenko, O. Voskolovich, I. Chyrilov, D. Koltovskov The option to calculate the probability of a bit error range the in low-speed data transmission systems LORA

The paper considers the usage of LORA technology in difficult interruptions. The mathematical dependences for calculating the probability of a bit error range in received messages under the influence of a fading signal due to multipath are obtained.

Keywords:

10. G. Radzivilov, O. Fesenko The compensastion of errors of inertial MEMS metering sensors based on the Madgwick filter

The article analyzes the existing basic methods of UAV orientation in space and analyzes the processing of sensor readings to determine the orientation with the help of the Madgwick filter.

Keywords:

11. O. Romanov, M. Nesterenko, T. Dong, D. Fediushyna The model of wireless access system based on Li-Fi technology

The article the studies modern technology of Li-Fi,it considers its architecture and existing standards, the main components of this wireless access network, which uses the visible spectrum for information transfer. The article also offers an analytical model that allows to determine the requirements of the performance indicators of Li-Fi wireless access systems.

Keywords:

12. A. Romaniuk Method of the date collecting in wireless sensor networks with unmanned aerial vehicles

An analysis of existing approaches to the collection of information in wireless sensor networks using unmanned aerial vehicles (UAV) are carried out. The main tasks of sensor network management for organization of monitoring information collection using UAV. A new method for collecting information in wireless sensor networks is proposed.

Keywords:

13. I. Romaniuk Retrospective of the strategic (defense) planning development in the Armed Forces of Ukraine

The article provides a retrospective of the strategic (defense) planning system development in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine in the period from 1992 to present.

Keywords:

14. I. Samoylov, A. Shevchenko, S. Artiukh Consistent approach for extraction of unclear relations of the interval type from experimental data

It is offered the consistent approach for extraction of unclear relations of the interval type from experimental data, which will reduce the time of building fuzzy model and minimize the consequences to uncertainties, caused inexact input data.

Keywords:

15. A. Sergienkо, O. Stanovich, O. Bondarenko, V. Rydenko Analysis of the application of telecommunications airplanes to provide communication in the tactical control link

The article analyzes the use of telecommunication airplanes for communication in tactical control, the list of tasks that are being performed, the advantages and disadvantages of using telecommunications airplanes.

Keywords:

16. V. Solodovnick The method of adaptive joint transmitter-receiver spatial modulation for high-rate wireless communication systems

Adaptive algorithm of optimal transmit and received antennas sets activation of given configuration MIMO-systems is proposed to provide maximization of data transmission rate without sacrificing of noise-immunity requirements. The method is based on the structural-parametrical optimization of joint transmit-received spatial modulation and consists in activated transmit-received antennas sets and size of amplitude-phase modulation signal constellation selection accordingly to channel state information.

Keywords:

17. T. Strela, V. Romaniuk, A. Zhuk, V. Oleksenko Analysis of methods to improve and maintain quality of service in wireless sensor networks

The article classifies and analyzes the known methods QoS in traditional wireless networks and wireless sensor networks. The main differences in the development of methods for WSN are identified, the shortcomings and advantages of these methods are pointed out and recommendations are given for providing methods quality of service in wireless sensor networks.

Keywords:

About authors
References
 

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2021.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх