УВАГА, до 31 жовтня 2021 року оголошено додатковий набір на кафедру Військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. Довідка за телефоном: (067) 555-87-37, (044) 256-22-59, (044) 256-23-94 (щодня).

Збірник № 4 - 2017 рік


ЗМІСТ


1. Бєляков Р.О., Цатурян О.Г. Аналіз методів діаграмоутворення адаптивних антенних решіток радіозасобів на базі рухомих об’єктів.

У статті розглядаються питання обробки сигналів в адаптивних антенних решітках. Приводиться класифікація та аналіз основних властивостей алгоритмів адаптивної фільтрації, що використовуються в таких решітках. Демонструється ефективність RLS-алгоритмів адаптивної фільтрації систем цифрового радіозв’язку.

Ключові слова: адаптивні антенні решітки, система цифрового зв’язку, RLS-алгоритми.

2. Бовда Е.М. Модель підтримки процесів організаційного управління в автоматизованій системіуправління зв’язком

В статті проведено аналіз завдань, складу та процесів організаційного управління в системах управління зв’язком. Розглянуто роль та місце організаційного управління в автоматизованій системі управління зв’язком. Визначено показники якості функціонування підсистеми підтримки процесів організаційного управління. Розроблено модель підсистеми підтримки процесів організаційного управління в автоматизованій системі управління зв’язком.

Ключові слова: організаційне управління, підсистема підтримки процесів організаційного управління, якість функціонування, система управління; автоматизована система управління зв’язком, послуги; пристрій.

3. Гетьман А.В., Бондаренко Л.О., Макарчук В.І., Руденко В.І. Підходи до вибору систем мережевого управління при створенні системи підтримки прийняття рішень по оперативному управлінню телекомунікаційними мережами спеціальногопризначення.

У статті розглядаються проблеми вибору системи мережевого управління для створення систем підтримки прийняття рішень по оперативному управлінню мережами зв'язку спеціального призначення.

Ключові слова: оперативне управління, мережеве управління, система підтримки прийняття рішення, моніторинг телекомунікаційної мережі.

4. Живило Є.О., Черноног О.О. Стратегія кібероборони України.

Положення Стратегії кібероборони України базуються на вимогах Закону України “Про оборону України”, Воєнної доктрини України, Стратегії національної безпеки України та Стратегії кібербезпеки України і розкривають основні принципи, за якими сили оборони використовують кіберпростір для протистояння викликам у сфері забезпечення кібероборони держави, водночас зміцнюючи взаємовигідне співробітництво з питань кібероборони у військовій, воєнно-економічній та військово-технічній сферах з усіма заінтересованими державами-партнерами.

Ключові слова: кібербезпека, кібероборона, кіберпростір.

5. Жук О.Г., Шишацький А.В., Женжера С.В. Метод оцінки стану каналу багатоантенних систем військового радіозв’язку

В статті розроблено метод оцінки стану каналів багатоантенних систем військового радіозв’язку. Запропонований метод дозволяє проводити оцінювання стану каналів системи МІМО за декількома показниками, що дозволяє підвищити швидкість та точність оцінювання в складній радіоелектронній обстановці.

Ключові слова: засоби радіозв’язку, радіолінія, завадозахищеність, МІМО, імпульсна характеристика каналу, ймовірність бітової помилки.

6. Клімович С.О., Мотора Є.М., Боголій С.М. Методика розрахунку цифрових фільтрів на основі MATLAB.

В статті проведено аналіз цифрових фільтрів звикористанням білінійного z–перетворення, що використовують пристрої цифрової фільтрації, побудовано алгоритм оптимального розрахунку ЦФ на основі програмного забезпечення Matlab. Вирішені задачі побудови характеристик загасання та фазової характеристики цифрового фільтра.

Ключові слова: білінійне z–перетворення, функція Батерворта, Чебишева, Золотарьова-Кауєра, коефіцієнт пропорційності, нормована частота затримки.

7. Кононова І.В., Креденцер Б.П., Могилевич Д.І. Аналітична модель комплексної оцінки надійності дубльованого комплекту телекомунікаційного обладнання з урахуванням відмов та збоїв.

Отримані аналітичні формули для основних показників надійності дубльованого комплекту телекомунікаційного обладнання та наведені результати кількісного впливу на ці показники збоїв, відмов та допустимого перериву у функціонуванні.

Ключові слова: показники надійності, стійкі відмови, збої, мережа військового зв’язку.

8. Лебідь Є.В. Імітаційна модель системи фазового автопідстроювання частоти в цифрових модемах системи радіочастотної технічної ідентифікації

У статті продемонстровано результати моделювання системи фазового автопідстроювання частоти. На основі моделювання в середовищі MATLAB/Simulink встановлені параметри системи, які впливають на рівень вихідного сигналу системи ФАПЧ і одночасно забезпечують її швидкодію та динамічну точність. Досліджено вплив шумів на завадостійкість прийому сигналі в QPSK в цифрових модемах систем радіочастотної технічної ідентифікації.

Ключові слова: система ФАПЧ, радіочастотна технічна ідентифікація.

9. Манухін О.В., Овсянніков В.В., Паламарчук Н.А., Паламарчук С.А. Критерії та методика ідентифікації інформаційних потоків

При організації заходів моніторингу (аналізу) загального мережевого трафіку виникає задача ідентифікації інформаційних потоків з метою подальших досліджень. У статті запропоновано критерії та методику ідентифікації інформаційних потоків на основі набору статистичних тестів NIST.

Ключові слова: інформаційний потік, стиснення даних, архіватор, ідентифікація потоку, набір статистичних тестів NIST.

10. Мусієнко В.А., Гришина Н.С., Савченко О.М., Івченко М.М., Ткач В.О. Аналіз існуючих апаратних технічного забезпечення засобів зв’язку і АСУВ та підходи щодо розробки таких апаратних тактичної і оперативно–тактичної ланок управління.

У статті проведено аналіз щодо наявних апаратних технічного забезпечення (АТЗ), які дозволяють виконувати в польових умовах вимірювання параметрів і характеристик при технічному обслуговуванні і проводити встановлені для них види ремонту комплексних об’єктів зв’язку і АСУВ певної номенклатури. Встановлено, що наявні АТЗ в умовах переходу від аналогового зв’язку на цифру не забезпечують виконання покладених на них завдань. Перспективним напрямком вирішення окресленої проблеми є – модернізація військової техніки з технічного обслуговування і ремонту засобів зв’язку (апаратних технічного забезпечення та військових майстерень) та її забезпечення сучасними ремонтними засобами.

Ключові слова: система технічного забезпечення, індивідуальний, агрегатний метод ремонту техніки зв’язку і АСУВ, апаратні технічного забезпечення (АТЗ).

11. Олексенко В.П., Сальник С.В., Сальник В.В., Міночкін А.І. Метод прогнозування часу перевантаження маршрутів передачі даних в мобільних радіомережах.

У статті представлено метод прогнозування часу перевантаження маршрутів передачі даних в МР якій побудовано з використанням нейронної мережі Елмана на основі підрахунку потенціалу нейронів мережі. Суть методу полягає у прийнятті рішення щодо пошуку нових маршрутів на основі прогнозованого часу перевантаження маршрутів передачі даних в МР.Даний метод дозволяє прогнозувати час перевантаження маршрутів передачі даних у МР за рахунок зменшення обчислювальної складності нейронної мережі та застосування алгоритму навчання нейронної мережі.

Ключові слова: мобільні радіомережі, маршрути передачі даних, перевантаження, прогнозування, нейронна мережа.

12. Паламарчук С.В., Хорошко В.О., Хохлачова Ю.Є. Розпізнавання зображень об’єктів безпілотними літаючими апаратами в умовах протидії.

У статті представлено спосіб розв’язання задачі використання скороченого базису стосовно логічних систем з великим числом елементів, що вирішує труднощі, пов’язані з побудовою та оцінкою ефективності логічних систем розпізнавання об’єктів, що містять велику кількість класів і їх ознак.

Ключові слова: безпілотні літаючі апарати, розпізнавання об’єктів, логічні системи, ефективність систем.

13. Панченко І.В., Восколович О.І., Чурілов І.О. Модель розрахунку радіоканалу зв’язку з безпілотним літальним апаратом військового призначення.

Вроботі проведено аналіз побудови радіоканалів та запропоновано аналітичну модель розрахунку радіоканалу зв’язку з безпілотним літальним апаратом військового призначення. Проведений порівняльний аналіз різних видів модуляції та запропонований типовий розрахунок радіоканалу з безпілотним літальним апаратом.

Ключові слова: БпЛА, радіоканал зв’язку,компенсація затухання радіосигналу.

14. Погребняк Л.М., Науменко М.І. Оцінка ефективності завадостійкого та просторового кодувань в нестаціонарних частотно-селективних каналах систем військового радіозв’язку.

Проведено аналіз ефективності основних завадостійких кодів для безпроводових систем військового зв’язку з ортогональним частотним мультиплексуванням сигналів та технологією багатоелементних антен, що реалізує методи просторового блочного кодування з підвищеною стійкістю до нестаціонарності та частотної селективності каналу. З урахуванням енергетичних виграшів від завадостійкого та просторового кодувань виконана оцінка підвищення стійкості системи передачі інформації до нестаціонарності каналу та встановлені допустимі межі нормованих значень доплерівського зсуву частоти при використані ансамблів сигналів різного об’єму.

Ключові слова: завадостійке кодування, нестаціонарні частотно-селективні канали, системи військового радіозв’язку.

15. Романов О.І., Нестеренко М.М., Верес Л.А. Аналіз особливостей функціонування серверів реального часу в системі IMS на базі сучасних протоколів IP-телефонії.

У статті проведено аналіз функціонування сервісів реального часу на базі сучасних протоколів IP-телефонії. Визначено перелік основних функціональних елементів, які беруть участь в процесі вирішення завдань управління і контролю встановлення з’єднання та визначено основні сценарії встановлення з’єднання із врахуваннях особливостей роботи протоколів сигналізації в системі ІМS при обслуговуванні трафіку реального часу.

Ключові слова: IP Multimedia Subsystem, H.323, SIP, MGCP, H.248/MEGACO, Call Agent, Media Gateway.

16. Сова О.Я., Лукіна К.В., Олексенко В.П., Шаповал О.М. Аналіз методів кластеризації для визначення вузла-координатора в мобільних радіомережах класу MANET.

В статті здійснено аналіз методів кластеризації даних, визначені їх особливості та можливості застосування для кластеризації мобільних радіомереж класу MANET. Також проведений аналіз алгоритмів вибору головного вузла кластеру, які можуть бути використані при визначенні вузла-координатора в мобільних радіомережах класу MANET.

Ключові слова: кластеризація, вузол-координатор, мобільні радіомережі, MANET, MobileAd-hocNetworks, координація, цільова функція.

17. Стрела Т.С, Жук О.В., Романюк А.В. Аналіз методів маршрутизації в безпроводових сенсорних мережах.

У статті проведено аналіз методів маршрутизації, які використовуються в безпроводових сенсорних мережах. Визначено недоліки та переваги зазначених методів та надано рекомендації щодо синтезу нових та вдосконалення існуючих методів.

Ключові слова: безпроводові сенсорн імережі, методиу правління топологією, географічна маршрутизація.

Автори номера
Пам’ятка для автора
Редколегія
Титульна сторінка
 

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2021.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх