УВАГА, до 31 жовтня 2021 року оголошено додатковий набір на кафедру Військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. Довідка за телефоном: (067) 555-87-37, (044) 256-22-59, (044) 256-23-94 (щодня).

Збірник №1 - 2017 рік


ЗМІСТ


1. Бєляков Р.О., Шишацький А.В., Лебідь Є.В. Методика селективного управління параметрами активної фазованої антенної решітки
2. Бовда Е.М., Жук О.В., Романюк В.А. Методологія синтезу автоматизованої системи управління телекомунікаційними системами військового призначення
3. Боровик О.В., Рачок Р.В. Особливості визначення функцій густини розподілу висот місцевості
4. Застело Г.І., Кулініч О.М., Липський О.А. Способи виявлення вбудованих закладних вузлів у спеціалізованих інтегральних схемах
5. Ільїнов М.Д., Остапук О.І., Власенко І.О. Широкосмуговий симетричний вібратор
6. Кривоножко Г.Є., Петров Д.В., Жовтун А.А. Алгоритм визначення трудовитрат супроводження програмного забезпечення на основі моделі COCOMO II
7. Кузавков В.В., Стрельбіцький М.А., Данько В.О. Метод узгодження решіток рівнів конфіденційності систем мандатного розмежування доступу інформаційно-телекомунікаційних систем на стадії модернізації
8. Міночкін А.І., Сова О.Я., Марилів О.О., Троцько О.О. Аналіз використання безпілотних літальних апаратів у якості ретрансляторів тактичних мобільних радіомереж
9. Мусієнко В.А., Гришина Н.С., Савченко О.М., Ткач В.О. Метод обґрунтування збалансованого розвитку техніки зв’язку і автоматизованого управління військами в загальній системі озброєння
10. Науменко М.І., Погребняк Л.М. Удосконалений метод просторово-часового блочного кодування для частотно-селективних нестаціонарних каналів систем військового радіозв’язку
11. Ольшанський В.В., Рибка Є.М. Оцінка впливу шумових завад на системи радіозв’язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти
12. Паламарчук С.В., Троцько Л.Г. Метод оцінки надійності підприємств-виробників ОВТ
13. Прокопенко Є.В., Іванов А.В., Садиков О.І., Макарчук В.І. Удосконалення алгоритмів виявлення в системі збору та обробки даних обстановки
14. Романюк В.А., Степаненко Є.О., Панченко І.В., Восколович О.І. Літаючі самоорганізуючі радіомережі
15. Сальник В.В., Сальник С.В., Бовда Е.М. Сова О.Я. Аналіз методів навчання баз знань інтелектуальних підсистем забезпечення безпеки в мобільних радіомережах класу MANET
16. Сова О.Я., Лукіна К.В., Білан А.М. Координація цільових функцій вузлових систем управління в мобільних радіомережах класу MANET
Автори номера
Пам’ятка для автора
 

СОДЕРЖАНИЕ


1. Беляков Р.О., Шишацкий А.В., Лебидь Е.В. Методика селективного управления параметрами АФАР
2. Бовда Э.М., Романюк В.А., Жук О.В. Методология синтезу автоматизированной системы управления связью военного назначения
3. Боровик О.В., Рачок Р.В. Особенности определения функций плотности распределения высот местности
4. Застело Г. И., Кулинич О. Н., Липский А. А. Способы обнаружения закладных узлов, встроенных в специализированные интегральные схемы
5. Ильинов М.Д., Остапук О.І., Власенко І.О. Широкополосный симметричный вибратор
6. Кривоножко Г.Е., Петров Д.В., Жовтун А.А. Алгоритм определения трудозатрат сопровождения программного обеспечения на основе модели COCOMO II
7. Кузавков В.В., Стрельбицкий М.А., Данько В.О. Метод согласования решеток уровней конфиденциальности систем мандатного разграничения доступа информационно-телекоммуникационных систем на стадии модернизации
8. Миночкин А.И., Сова О.Я., Марылив Е.А., Троцько А.А. Анализ беспилотных летательных аппаратов в качестве ретрансляторов тактических мобильных радиосетей
9. Мусиєнко В.А., Гришина Н.С., Савченко О.М., Ткач В.О. Метод обоснования сбалансированного развития техники связи и автоматизированного управления войсками в общей системе вооружения
10. Науменко Н.И., Погребняк Л.М. Пространственно-временное блочное кодирование для частотно-селективных нестационарных каналов систем военной радиосвязи
11. Ольшанский В.В., Рыбка Е.Н. Оценка влияния шумовых помех на системы радиосвязи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
12. Паламарчук С.В., Троцько Л.Г. Разработка метода оценки надежности предприятий производителей ВВТ
13. Прокопенко Е.В, Иванов А.В., Макарчук В.И. Усовершенствование алгоритмов обнаружения в системе сбора и обработки данных обстановки
14. Романюк В.А., Степаненко Е.А., Восколович А.И., Панченко И.В. Летающие самоорганизующиеся радиосети
15. Сальник В.В., Сальник С.В., Бовда Э.Н. Сова О.Я. Анализ методов обучения баз знаний интеллектуальных подсистем обеспечения безопасности в мобильных радиосетях класса MANET
16. Сова О.Я., Лукіна К.В., Билан А.Н. Координация целевых функций узловых систем управления в мобильных радиосетях класса MANET
Авторы номера
Памятка для автора
 

CONTENTS


1. R. Beliakov, A. Shishatsky, E. Lebid Method of seletion management parameters APsAA
2. E. Bovda, V. Romanyuk, O. Zuk Methodology the synthesis of the automated system for control of communications for military purposes
3. O. Borovik, R. Rachok Determination of the probability density function of heights of terrain
4. G. Zastelo, О. Kulinich, A. Lipski Some techniques of exposure of the tabs built in the specialized integral systems
5. M. Ilienov, O. Ostapchyk, I. Vlasenko Broad band symmetric vibrator
6. G. Kryvonozhko, D. Petrov, A. Zhovtun Algorithm for determining the labor cost of software maintaining based COCOMO II model
7. V. Kuzavkov, M. Strelbitskiy, V. Danko Method of the reconciliation of the privacy grids of the mandate access control systems of the information and telecommunication systems at the stage modernization
8. А. Minochkin O. Sova, O. Maryliv, O. Trotsko Analysis of unmanned aerial vehicles as relays tactical mobile radio networks
9. W. Musiyenco, N. Gryshyna, O. Savchenko, W. Tkach The method of justifying a balanced development of communication technology and automation of command and control in the overall weapons systems
10. N. Naumenko, L. Pogrebnyak Space-time block coding for frequency-selective time varying channels of military radio communication system
11. V. Olshanskiy, E. Rybka Assessment of the impact of noise interference on radio communication system with pseudorandom working frequency tuning
12. S. Palamаrchuk, L. Trotsko Development of method of estimation of reliability of enterprises-producers armament and military technique
13. Y. Prokopenko, A. Ivanov, V. Makarchyk Study of efficiency optoelectronic surveillance systems in engineering and technical control of state border
14. V. Romaniuk, E. Stepanenko, A. Voskolovich, I. Panchenko Flying ad-hoc networks
15. V. Salnyk, S. Salnyk, E. Bovda, O. Sova Analysis methods of teaching knowledge base of intelligent security subsystems in mobile radio networks class MANET
16. O. Sova, K. Lukina, A. Bilan Coordination of objective functions of nodal control systems in MANET mobile radionetworks NET
About authors
References
 

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2021.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх