УВАГА, до 31 жовтня 2021 року оголошено додатковий набір на кафедру Військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. Довідка за телефоном: (067) 555-87-37, (044) 256-22-59, (044) 256-23-94 (щодня).

Збірник №1 - 2012 рік


ЗМІСТ


1. Барба І.Б., Орєшков В.І Методика сумісного проектування мереж телефонних та широкосмугового доступу
2. Гаркуша С.В. Огляд та класифікація протоколів маршрутизації в MESH-мережах стандарту IEEE 802.11
3. Горбенко В.І., Сілко О.В., Картавих В.Ю. Інформаційно-часова модель моніторингу мережевих елементів підсистеми моніторингу інформаційної мережі спеціального призначення
4. Коваленко І.Г. Енергозберігаючий метод множинного доступу в сенсорних радіомережах спеціального призначення з надлишковою кількістю неоднорідних вузлів
5. Козлов О.М., Пальті О.М. Вплив на єдиність розв’язку зворотної задачі відновлення сигналу симетрії ядра інтегрального оператора
6. Короткий Є.В., Лисенко О.М. Високопродуктивна модель маршрутизатора для мережі-на-кристалі з агрегацією каналів
7. Кравчук С.О., Слободенюк О.Д., Пистряк В.В. Вимірювання та аналіз характеристик GPRS-трафіку
8. Логінов М.В., Радзівілов Г.Д. Логічна схема математичної моделі трафіку ON/OFF з розподілом за Парето для одного джерела пакетів
9. Максимов В.В., Полісніченко В.В., Потьомкіна Л.І. Розрахунок верхньої межі кількості вузлів-ретрансляторів у протоколі OLSR
10. Міночкін Д.А. Використання адаптивних антенних решіток для підвищення завадозахищеності систем радіозв’язку в складних завадових умовах
11. Романов О.І., Нестеренко М.М., Хазрон І.О. Порівняльна оцінка розрахункової складності порядку обробки пакетів в IP та MPLS мережах
12. Романюк В.А. Цільові функціі оперативного управління тактичними радіомережами
13. Самойлов І.В. Послідовний метод настройки нечітких відношень інтервального типу в системах діагностики
14. Чевардін В.Є., Романюк А.В., Діянчук І.М. Аналіз загроз безпеки інформації в мережах MANET
15. Чевардін В.Є. Метод генерації псевдовипадкових послідовностей на основі теоретично-складної задачі
16. Автори номера
17. Пам’ятка для авторам
 

СОДЕРЖАНИЕ


1. Барба И.Б., Орешков В.И. Методика совместного проектирования сетей телефонных и широкополосного доступа
2. Гаркуша С.В. Классификация протоколов маршрутизации в MESH-сетях стандарта IEEE 802.11
3. Горбенко В.И., Силко О.В., Картавых В.Ю. Информационно-часовая модель мониторингу сетевых елементов подсистеми мониторингу информационной сети специального назначения
4. Коваленко И.Г. Энергосберегающий метод множественного доступа в сенсорных радиосетях специального назначения с избыточным количеством неоднородных узлов
5. Козлов О.М. Пальти А.М. Влияние на единственность решения обратной задачи восстановления сигнала симметрии ядра интегрального оператора
6. Короткий Е.В., Лысенко А.Н. Высокопроизводительная модель маршрутизатора для сети-на-кристалле с агрегацией каналов
7. Кравчук С.О., Слободенюк О.Д., Пистряк В.В. Измерения и анализ характеристик GPRS-трафика
8. Логинов°М.В., Радзивилов°Г.Д. Логическая схема математической модели трафика ON/OFF с распределением Парето для одного источника пакетов
9. Максимов В.В., Полисниченко В.В., Потемкина Л.И. Расчет верхней черты количества узлов-ретлянсляторов в протоколе OLSR
10. Миночкин Д.А. Использование адаптивных антенных решеток для повышения помехозащищенности систем радиосвязи в сложных помеховых условиях
11. Романов А.И., Нестеренко Н.Н., Хазрон І.А. Сравнительная оценка расчетной сложности порядка обработки пакетов в IP и MPLS сетях
12. Романюк В.А. Целевые функции оперативного управления тактическими радиосетями
13. Самойлов И.В. Последовательный метод настройки нечетких отношений интервального типа в системах диагностики
14. Чевардин В.Е., Романюк А.В., Диянчук И.Н. Анализ угроз безопасности информации в сетях MANET
15. Чевардин В.Е. Метод генерации псевдослучайных последовательностей на основе теоретико-сложностной задачи
16. Авторы номера
17. Памятка для автора
 

CONTENTS


1. Барба І.Б., Орєшков В.І Методика сумісного проектування мереж телефонних та широкосмугового доступу
2. Гаркуша С.В. Огляд та класифікація протоколів маршрутизації в MESH-мережах стандарту IEEE 802.11
3. Горбенко В.І., Сілко О.В., Картавих В.Ю. Інформаційно-часова модель моніторингу мережевих елементів підсистеми моніторингу інформаційної мережі спеціального призначення
4. Коваленко І.Г. Енергозберігаючий метод множинного доступу в сенсорних радіомережах спеціального призначення з надлишковою кількістю неоднорідних вузлів
5. Козлов О.М., Пальті О.М. Вплив на єдиність розв’язку зворотної задачі відновлення сигналу симетрії ядра інтегрального оператора
6. Короткий Є.В., Лисенко О.М. Високопродуктивна модель маршрутизатора для мережі-на-кристалі з агрегацією каналів
7. Кравчук С.О., Слободенюк О.Д., Пистряк В.В. Вимірювання та аналіз характеристик GPRS-трафіку
8. Логінов М.В., Радзівілов Г.Д. Логічна схема математичної моделі трафіку ON/OFF з розподілом за Парето для одного джерела пакетів
9. Максимов В.В., Полісніченко В.В., Потьомкіна Л.І. Розрахунок верхньої межі кількості вузлів-ретрансляторів у протоколі OLSR
10. Міночкін Д.А. Використання адаптивних антенних решіток для підвищення завадозахищеності систем радіозв’язку в складних завадових умовах
11. Романов О.І., Нестеренко М.М., Хазрон І.О. Порівняльна оцінка розрахункової складності порядку обробки пакетів в IP та MPLS мережах
12. Романюк В.А. Цільові функціі оперативного управління тактичними радіомережами
13. Самойлов І.В. Послідовний метод настройки нечітких відношень інтервального типу в системах діагностики
14. Чевардін В.Є., Романюк А.В., Діянчук І.М. Аналіз загроз безпеки інформації в мережах MANET
15. Чевардін В.Є. Метод генерації псевдовипадкових послідовностей на основі теоретично-складної задачі
16. Автори номера
17. Пам’ятка для авторам
 

© Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 2009-2021.

vitivstup@viti.edu.ua Питання щодо вступу надсилайте на: vitivstup@ukr.net

ß-версія. Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

^ Наверх